അങ്കയുദ്ധത്തിൽ ജയമാണോ തോൽവിയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നു ദൈവജ്ഞനോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ

അങ്കയുദ്ധേ മമൈതസ്മിൻ ജയോ വാ കിം പരാജയഃ
പ്രശ്നോƒയം പൂർണഭാഗേ ചേജ്ജയോƒന്യത്ര പരാജയഃ

സാരം :-

എനിക്ക് ഈ ചെയ്‌വാൻപോകുന്ന അങ്കയുദ്ധത്തിൽ (കളരിയിൽവച്ച് പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം യുദ്ധം) ജയമാണോ തോൽവിയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നു ദൈവജ്ഞനോടു ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഷ്ടാവ് ശ്വാസസഞ്ചാരമുള്ള ഭാഗത്തു നില്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയം സിദ്ധിക്കുമെന്നും ശ്വാസമില്ലാത്ത ഭാഗത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തോൽവിയാണെന്നും പറയണം.