ശുക്രനും ഭാഗ്യ - നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളും

ശുക്രന്‍ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരിയോ ലക്ഷ്മിയോ യക്ഷിയോ ആകുന്നു. ഉച്ചക്ഷേത്രം അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ശുക്രക്ഷേത്രത്തില്‍ ലക്ഷ്മി. പാപക്ഷേത്രത്തില്‍ യക്ഷി, ഓജരാശി ബന്ധം കൊണ്ട് ഗണപതിയും ആകുന്നു. മീനത്തില്‍ ഉച്ചക്ഷേത്രവും കന്നിയില്‍ നീചനുമാണ്. ശുക്രദശാകാലം 20 വര്‍ഷം. ഒരാളുടെ ജാതകത്തില്‍ ശുക്രന്‍ ഉച്ചരാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ ഉന്നതകുലത്തില്‍ നിന്നും വിവാഹം നടക്കും. നീചരാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ തന്നെക്കാള്‍ എളിയ ബന്ധമേ നടക്കുകയുള്ളു. ശുക്രന്‍ 10-ാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ മാളവ്യയോഗം. ശുക്രന്‍ ദീര്‍ഘായുസ് ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി. ജാതകത്തില്‍ 12-ാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍, ദോഷമില്ലാത്ത ഏകഗ്രഹം ശുക്രനാണ്. ശുക്രന്‍ ജാതകത്തില്‍ 7 ല്‍ നിന്നാല്‍ ‘ശുക്രേ കളത്രേ സതികാമുകസ്യാല്‍’ എന്നാണ് ശാസ്ത്രപ്രമാണം. പ്രേമവിവാഹമേ നടക്കുകയുള്ളു. ശുക്രന്‍ നീചസ്ഥിതിയെങ്കില്‍ ബലഹീനത. രതിലീലകളില്‍ താല്‍പ്പര്യം കുറയും. കാരണം ശൃംഗാരാദികലകളുടെ ദേവനാണ് ശുക്രന്‍. ശുക്രന്‍ കര്‍ക്കിടകരാശി നിന്നാല്‍ ‘ഭാര്യ രണ്ടുള്ളവരായിടും’ കാമവും വലുതായ് വരും’ എന്ന് പ്രമാണം. 6 ലെ ശുക്രന്‍ പാപദൃഷ്ടി വന്നാല്‍ പ്രമേഹം എന്ന രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശുക്രന്‍ 4 ല്‍ നിന്നാല്‍ മാദ്ധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. 5 ല്‍ നിന്നാല്‍ മന്ത്രിതുല്യമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. 10 ലെ ശുക്രന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ഉറപ്പ് നല്‍കും. ശുക്രന്‍ 9 ല്‍ നിന്നാല്‍ ജടാധാരിയാകും(സന്യാസി) ശുക്രന്‍ രാഹുവുമായി 7-ാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ അന്യജാതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും.

സുതേശേ ധാരഭംയാതെ
തദീശേ പാപസംഹിതേ
ശുക്രേബലഹീനശ്ചേല്‍
ഭാര്യ ഗര്‍ഭേണമരണം
ശാസ്ത്രപ്രമാണം

5-ാം ഭാവാധിപന്‍റെ 7-ല്‍ ശുക്രന്‍ ബലഹീനനായാല്‍ ഭാര്യ ഗര്‍ഭിണിയായിരിക്കെ മരണം.

വൃശ്ചികം രാശിയിലെ ശുക്രന്‍ - മുതിര്‍ന്ന സ്ത്രീ(വൃദ്ധ)കളുമായി ബന്ധം. ശുക്രന്‍ മേടം. ‘മദിരാക്ഷിമാരില്‍ ഭ്രമമേറെയായി ചതിയാലോ നാശം’ കുലമോ മുടിക്കും ശുക്രന്‍ ഗുളികനോട് ചേര്‍ന്ന് ജാതകത്തില്‍ നിന്നാല്‍- ‘കളത്രഹന്താ അതികാമസ്യാല്‍-‘(ശാസ്ത്രപ്രമാണം) കാമാര്‍ത്തിയാല്‍ ഭാര്യയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ശുക്രന്‍ ജാതകത്തില്‍ 4.8(ശുക്രന്‍റെ ഇരുവശത്തും പാപന്‍) ഭാര്യ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയോ തീപൊള്ളലിലോ മരണപ്പെടാം.

പ്രമാണം. ‘ഉഗ്രഗ്രഹേ സിതചതുരശ്ര… ജായാവധോ ദഹനനിപാതപാശ്യ’ ശുക്രനും ശനിയും ചേര്‍ന്ന് 9 ല്‍ നിന്നാല്‍ വേശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിക്കും. യാതൊരു ജാതകത്തില്‍ 7 ല്‍ രാഹു സൂര്യനുമായി നിന്നാല്‍ സ്ത്രിയുമായുള്ള വേഴ്ചയില്‍ ധനം മുഴുവനും നശിക്കും. രോഗിയുമാകും. ശുക്രന്‍ 9-ാം ഭാവത്തിലെങ്കില്‍ ശുഭയോഗം. ഭാവാധിപന് ബലം ഭാര്യധര്‍മ്മ ഗുണമുള്ളവളും നല്ല സന്താനത്തോട് കൂടിയവളും ആയിരിക്കും.

ശുക്രക്ഷേത്രേ, കുജക്ഷേത്രേ ശുക്രന്‍ ഇങ്ങനെ നിന്നാല്‍ ജാരനെപ്രാപിക്കും. ജാതകം എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണം. ശുഭഗ്രഹയോഗം, ദൃഷ്ടി, സര്‍വ്വേശ്വരനായ വ്യാഴത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹം ഇവയുണ്ടെങ്കില്‍ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. ഇതൊന്നും വായിച്ച് ഭയപ്പെടാനുള്ളതല്ല. വരാനുള്ള ദുര്‍വിധിയെ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുക. ഗ്രഹനില പരിശോധിച്ച് പ്രതിവിധി ചെയ്യുക. കര്‍മ്മം ദുഷ്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ആവരുത്. ഈശ്വരനെ സാക്ഷിയായി മാത്രം കര്‍മ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് ആചാര്യന്മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും.

ജ്യോതിഷം ശാസ്ത്രമാണ്. ഈശ്വരനാണ്

സൗഭാഗ്യങ്ങളേകുന്ന പതിനാറ് ഗണപതികള്‍

ഗണപതിയുടെ രൂപഭാവങ്ങള്‍ ഭക്തരുടെ സങ്കല്‍പ്പത്തിനനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപങ്ങളില്‍ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. അവയില്‍ പതിനാറ് രൂപങ്ങള്‍ ഗണപതിയുടെ ഷോഡശരൂപങ്ങളായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പതിനാറുരൂപങ്ങളേയും മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ രൂപത്തിന്‍റെയും പേര് ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുവന്നാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യങ്ങളിലും വിജയമുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഓം ഭക്തഗണപതയേ നമഃ

പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനെപ്പോലെ വെണ്‍മയാര്‍ന്ന മേനിയോടുകൂടിയവന്‍. തന്‍റെ നാലുകൈകളില്‍ നാളികേരം, മാമ്പഴം, വാഴപ്പഴം, അമൃതകലശം എന്നിവ ഏന്തിയ ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ വീട്ടില്‍ അന്നസമൃദ്ധിയുണ്ടാവും.

ഓം ദ്വിജഗണപതയേ നമഃ

നാല് മുഖങ്ങളോടുകൂടി ചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന, നാലുകൈകളില്‍ യഥാക്രമം ചുവടി, അക്ഷമാല, ദണ്ഡം, കമണ്ഡലം എന്നിവ ഏന്തിയ ഗണപതി കൈകളില്‍ മിന്നല്‍പിണര്‍ പോലെയുള്ള വളകളോടുകൂടിയ ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദുര്‍വിനകള്‍ എല്ലാംതന്നെ അകലും.

ഓം ത്രയക്ഷരഗണപതയേ നമഃ

സ്വര്‍ണ്ണനിറമേനിയോടുകൂടിയ ആടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെവികള്‍, നാല് കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, ദന്തം, മാമ്പഴം എന്നിവ ഏന്തിയിരിക്കുന്നു. തുമ്പിക്കയ്യില്‍ മോദകം. ഈ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ കലകളില്‍ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കും.

ഓം ഊര്‍ദ്ധ്വഗണപതയേ നമഃ

പൊന്നിന്‍റെ നിറം. കൈകളില്‍ നീലപുഷ്പം, നെല്‍ക്കതിര്‍, താമര, കരിമ്പ്, വില്ല്, ബാണം, ദന്തം എന്നിവ ഏന്തിയിരിക്കുന്നു. പച്ചനിറ മേനിയുള്ള ദേവിയെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തുഷ്ടപ്രദമാകും.

ഓം ഏകദന്ത ഗണപതയേ നമഃ

കുടവയറോടുകൂടിയ നീലനിറത്തിലുള്ള ദേഹത്തോടുകൂടിയ ഗണപതി. കൈകളില്‍ കോടാലി, അക്ഷമാല, ലഡു, ദന്തം എന്നിവ ഏന്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപോന്നാല്‍ മുജ്ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ചെയ്ത പാപങ്ങള്‍ അകലും.

ഓം ഏകാക്ഷരഗണപതിയേ നമഃ

ചുവന്ന മേനിയില്‍ ചുവന്ന പട്ടുധാരി. കുറുകിയ കൈകാലുകളോടുകൂടിയവന്‍. നാല് കൈകള്‍ അഭയവരദഹസ്തങ്ങളോടുകൂടി മുകളിലെ രണ്ട് കൈകളില്‍ പാശാങ്കുശങ്ങളും തുമ്പിക്കയ്യില്‍ മാതളപഴവുമായി ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വദോഷങ്ങളും അകലും.

ഓം ഹരിദ്രാഗണപതയേ നമഃ

മഞ്ഞള്‍ നിറമേനി. കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, ദന്തം, മോദകം എന്നിവയേന്തി ഭക്തര്‍ക്ക് ക്ഷണത്തില്‍ അഭയമേകുന്നവന്‍. ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ സൂര്യനെ കണ്ട മഞ്ഞുപോലെ ആപത്തുകള്‍ വിട്ടൊഴിയും.

ഓംഹേരം ഗണപതയേ നമഃ

അഞ്ച് മുഖങ്ങളോടുകൂടിയ ഗണപതി. രണ്ട് കൈകളില്‍ അഭയവരദഹസ്തവും മറ്റുള്ള കൈകളില്‍ പാശം, ദന്തം, അക്ഷമാല, പുഷ്പങ്ങള്‍, പരശ്, ചമ്മട്ടി, മോദകം, പഴം എന്നിവയേന്തി ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ശത്രുഭയം അകലും.

ഓം ലക്ഷ്മീ ഗണപതയേ നമഃ 

പാലുപോലെ വെണ്‍മയാര്‍ന്ന മേനി. തന്‍റെ എട്ട് കൈകളില്‍ തത്ത, മാതളം, കലശം, അങ്കുശം, പാശം, കല്‍പ്പകകൊടി, ഗഡ്കം ഏന്തിയും വരദഹസ്തം കാണിച്ചും മടിയില്‍ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി സിദ്ധി, ബുദ്ധി ദേവിമാരെ ഇരുത്തി ദര്‍ശനമരുളുന്നു. ഈ ഗണപതിയെ മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദാരിദ്ര്യം അകലും.

ഓം മഹാഗണപതിയേ നമഃ 

മുക്കണ്ണനായി ചന്ദ്രക്കല ചൂടി കൈകളില്‍ മാതളം, ഗദ, കരിമ്പ്, വില്ല്, ചക്രം, താമര, പാശം, നീലോത്പല പുഷ്പം, നെല്‍കതിര്‍, ദന്തം, രത്നകലശം എന്നിവയുമായി മടിയിലിരിക്കുന്ന ദേവിയെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ മനസ്സിന്‍റെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ അകലും.

ഓം നൃത്തഗണപതിയെ നമഃ 

കല്‍പ്പകവൃക്ഷച്ചുവട്ടില്‍ എഴുന്നെള്ളി കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, കോടാലി, ദന്തം എന്നിവ ഏന്തിയ സ്വര്‍ണ്ണവര്‍ണ്ണമേനിയോടുകൂടിയ ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ ദോഷങ്ങള്‍, തിന്മകള്‍ എന്നിവ മാറി നന്മകള്‍ തേടിവരും.

ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദഗണപതിയേ നമഃ 

കുടംപോലുള്ള വയറോടുകൂടിയവന്‍. പാശം, അങ്കുശം, കല്‍പ്പലത, മാതളം, താമര, ദര്‍ഭ എന്നിവ കൈകളിലേന്തി ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ എല്ലാം മാറി സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കും.

ഓം സൃഷ്ടിഗണപതിയേ നമഃ

ചുവന്നമേനി. പെരുച്ചാഴി വാഹനത്തിനുമീതെ ആസനസ്ഥനായി കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, ദന്തം, മാമ്പഴം എന്നിവയേന്തി ദര്‍ശനമരുളുന്ന ഈ ഗണപതിയുടെ രൂപം മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് പോന്നാല്‍ കലാസൃഷ്ടികളില്‍ വിജയം നേടാനാവും.

ഓം വിജയഗണപതിയേ നമഃ

ചുവന്നമേനിയോടുകൂടിയവന്‍. പെരുച്ചാഴി വാഹനത്തിനുമീതെ തന്നെ ആസനസ്ഥനായി തന്‍റെ കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, ദന്തം, മാമ്പഴം എന്നിവയേന്തി അനുഗ്രഹം വര്‍ഷിക്കുന്ന ഈ ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വകാര്യവിജയം ഫലം.

ഓം തരുണഗണപതിയേ നമഃ 

ചുവന്ന മേനിയും എട്ടുകൈകളുമുള്ള ഗണപതി. കൈകളില്‍ പാശം, അങ്കുശം, മോദകം, വിളാംപഴം, ഞാവല്‍പ്പഴം, ഒടിഞ്ഞ ദന്തം, നെല്‍കതിര്‍, കരിമ്പിന്‍ കഷ്ണം എന്നിവ ഏന്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗണപതിരൂപത്തെ മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ചുപ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ സന്തതിപരമ്പരകള്‍ക്ക് സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവുമുണ്ടാകും.

ഓം ഉച്ചിഷ്ടഗണപതിയേ നമഃ 

നീലനിറത്തിലുള്ള മേനിയോടുകൂടിയ ഗണപതി, രണ്ടുകൈകളില്‍ നിലോത്പലപുഷ്പവും മറ്റുള്ള കൈകളില്‍ മാതളം, വീണ, നെല്‍കതിര്‍, അക്ഷമാല എന്നിവയേന്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഗണപതിരൂപത്തെ മനസ്സില്‍ ധ്യാനിച്ചു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുപോന്നാല്‍ മനോദുഃഖങ്ങള്‍ മാറി ആഹ്ലാദം വര്‍ദ്ധിക്കും.

1. ഓം ഭക്തി ഗണപതിയേ നമഃ 
2. ഓം ദ്വിജ ഗണപതിയേ നമഃ 
3. ഓം ത്രയക്ഷര ഗണപതിയേ നമഃ 
4. ഓം ഊര്‍ദ്ദവ ഗണപതിയേ നമഃ 
5. ഓം ഏകദന്തഗണപതിയേ നമഃ 
6. ഓം ഏകാക്ഷരഗണപതിയേ നമഃ 
7. ഓം ഹരിദ്രാഗണപതിയേ നമഃ 
8.ഓം ഹേരംബഗണപതിയേ നമഃ 
9. ഓം ലക്ഷ്മിഗണപതിയേ നമഃ 
10. ഓം മഹാഗണപതിയേ നമഃ 
11. ഓം നൃത്തഗണപതിയേ നമഃ 
12. ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദഗണപതിയേ നമഃ 
13. ഓം സൃഷ്ടിഗണപതിയേ നമഃ 
14. ഓം വിജയഗണപതിയേ നമഃ 
15. ഓം തരുണ ഗണപതിയേ നമഃ 
16. ഓം ഉച്ചിഷ്ടഗണപതിയേ നമഃ

വൈദികാചാരത്തേക്കാൾ കൗളം ശ്രേഷ്ഠമാണോ?

കലിയുഗത്തിൽ വൈദികമന്ത്രങ്ങൾ നിർവ്വീര്യമാണെന്നും താന്ത്രികമന്ത്രങ്ങൾക്കേ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പിനേപ്പോലെ നിർവ്വീര്യങ്ങളാണ് എന്നിങ്ങനെ മഹാനിർവ്വാണതന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദികമന്ത്രങ്ങൾ വേശ്യകളെപ്പോലെ പ്രകടങ്ങളാണെന്നും താന്ത്രികവിദ്യകൾ കുലകന്യകയെപ്പോലെ ഗോപ്യമായതാണെന്നും ശ്രീപശുരാമകല്പസൂത്രത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

വൈദികമന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥൂലവും താന്ത്രികമന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവും ആകുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഗായത്രീമന്ത്രത്തിന്റെ  സൂക്ഷ്‌മമരൂപമാണത്രെ ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രം. അതേപോലെ മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം തന്നെ താന്ത്രികമായി വരുമ്പോൾ കേവലം രണ്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ഉൾകൊള്ളുന്നു. സ്ഥൂലത്തേക്കാൾ ശക്തിമത്തായിത്തീരുമല്ലോ സൂക്ഷ്മരൂപം. അതിനാൽ വൈദികമന്ത്രങ്ങളേക്കാൾ ശക്തിമത്താണ് താന്ത്രികമന്ത്രങ്ങൾ.

അനുദിനം സങ്കീർണ്ണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനജീവിതത്തിൽ വൈദികവൃത്തി ഏറെക്കുറെ ദുസ്സാദ്ധ്യമാണ് താനും. അശൗചാദി നിമിത്തമായ ശുദ്ധി അശുദ്ധികളെ ഇന്ന് എത്രകണ്ട് ആചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും? ഇന്ന് ത്രിസന്ധ്യകളിൽ ഗായത്രിതർപ്പണം ചെയ്യുന്ന വൈദികന്മാർ എത്രപേരുണ്ട്. സന്ധ്യാവന്ദനം എന്നത് കേവലം നാമമാത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വൈദികമായി ആചരിച്ചുവരുന്ന ശുദ്ധി അശുദ്ധികൾ ആചരിക്കുവാനും ഏറെക്കുറെ വിഷമകരമാണ്.

ഇതുകൂടാതെ ബ്രഹ്മക്ഷത്രിയ വൈശ്യന്മാർക്ക് അതായത് ത്രൈവർണ്ണികർക്ക് മാത്രമേ വേദാധികാരം വിധിച്ചിട്ടുള്ളു. സ്ത്രീശുദ്രന്മാർക്ക് വേദത്തിൽ അധികാരമില്ല. അതിന് പ്രമാണം മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ സ്മൃതികൾ തന്നെയാണ്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ തന്റെ ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷ്യത്തിൽ അപശൂദ്രാധികരണത്തിലും ഈ കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വേദാധികാരമില്ലാത്ത സ്ത്രീശൂദ്രന്മാർക്കുപോലും വേദത്തിന്റെ പൊരുൾ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു രാമായണവും മഹാഭാരതവും പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. അതിനാൽ സ്ത്രീശൂദ്രന്മാർക്ക് വേദത്തിലല്ല, അതിന്റെ ഉപാംഗമായിരിക്കുന്ന പുരാണങ്ങളിലാണ് അധികാരമുള്ളത്. എന്നാൽ താന്ത്രികോപാസനക്ക് ജാതിലിംഗഭേദമില്ല. അതിൽ താന്ത്രികശ്രുതികൾ തന്നെ പ്രമാണമായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീശൂദ്രന്മാർക്ക് വേദാധികാരമുണ്ടെന്ന് ഒരു വൈദികശ്രുതികൊണ്ടും സമർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. തസ്മാത് സർവ്വ പ്രയത്നേന ചണ്ഡാലാദപി ദീക്ഷയേത് എന്ന കുലാർണവ വചനമനുസരിച്ച് ചണ്ഡാലനിൽനിന്നുപോലും കൗളദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപാസനാമാർഗ്ഗം കൗളമാർഗ്ഗം തന്നെയാണെന്ന് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ അർത്ഥത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ശബ്ദത്തിനാണ്. മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണക്രമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഉദാത്ത അനുദാത്ത സ്വരിതഭേദങ്ങളും ഘനപാഠം, ജഡാപാഠം തുടങ്ങിയ പാഠഭേദങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതല്ലാതെ സ്വരശുദ്ധിയില്ലാതെ വേദമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ വിപരീതഫലമായിരിക്കും കൈവരിക്കുക. എല്ലാർക്കും സംഗീതം പഠിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നതുപോലെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല. അതിന് നൈസർഗ്ഗികമായ വാസന തന്നെവേണം. അതിനെയാണ് പൂർവ്വജന്മസുകൃതം എന്നുപറയുന്നത്. അതിനാൽ സംഗീതത്തിൽ സാധകം ചെയ്യുന്നതുപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളും സാധകം ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് വേദാംഗമായ ശിക്ഷ എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ വേദം ഒരിക്കലും സാർവ്വത്രികമാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ചന്ദ്രന്റെ കാരകത്വം, സ്വരൂപം, സ്വഭാവം, സ്ഥാനം

ചന്ദ്രകാരകത്വം 

മാതൃ സ്വസ്തി മനഃപ്രസാദമുദധിസ്നാനം
സിതം ചാമരം ഛത്രം സുവ്യജനം ഫലാനി
മൃദുലം പുഷ്‌പാണി സസ്യം കൃഷിം
കീർത്തീം മൗക്തിക കാംസ്യ രൗപ്യ
മധുരക്ഷീരാദിവസ്ത്രാംബു ഗോ 
യോഷാപ്തീം സുഖഭോജനം 
തനുസുഖം രൂപം വദേ ചന്ദ്രതഃ

മാതാവ്, സുഖം, മാതൃസുഖം, മനസ്സും മനസ്സുഖവും, തീർത്ഥസ്നാനവും, വെളുപ്പ് നിറവും, വെളുത്ത ചാമരവും, കുടയും, വിശറി, ആലവട്ടം, മാർദ്ദവമേറിയ പഴങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും, ജലസസ്യങ്ങളും, ചെറു സസ്യങ്ങളും, കീർത്തിയും, പ്രശസ്തി, മുത്തു, വെങ്കലം, വെള്ളി, മധുരം, പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും, വസ്ത്രവും, ജലവും, പശുവും, സ്ത്രീയും, സ്ത്രീ ലബ്ധിയും, ഭക്ഷണ സുഖവും,ശരീര സുഖവും,രൂപവും, രൂപഭംഗിയും ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു പറയാം, കൂടെ രാത്രിയും, അമ്മയും, നെല്ലും പറയണം.

ചന്ദ്രസ്വരൂപവും സ്വഭാവവും

സ്ഥൂലോ യുവോ ച 
സ്ഥവിരഃ കൃശഃ സിതഃ 
കാന്തേക്ഷണാശ്ചാസിത
സൂക്ഷ്മമൂർദ്ധ്വജഃ രക്തൈകസാരോ
 മൃദുവാക് സിതാംശുകോ ഗൗരഃ 
ശശീ വാതകഫാത്മകോ മൃദുഃ

ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയമനുസരിച്ചു തടിച്ചതും യൗവ്വനയുക്തമായതും ചടച്ചതും പ്രായമായതും ആയ രണ്ടവസ്ഥകളും, വെളുപ്പും, വശ്യമായ കണ്ണുകളും, കറുത്തു നേർത്ത തലമുടിയും, ചോരത്തുടിപ്പുള്ള, സൗമ്യമായ സംഭാഷണവും, വെള്ള വസ്ത്രവും, വെളുത്ത, വാത കഫ പ്രകൃതി, സൗമ്യനും ആയിരിക്കും.

ചന്ദ്ര സ്ഥാനം

ദുർഗ്ഗാസ്ഥാനവധൂജലൗഷധി
മധുസ്ഥാനംവിധോർ വായുദിക്

ദുർഗഗാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം, ദുർഗ്ഗയെ ആരാധിക്കുന്നിടം, ദുർഗ്ഗയുടെ ഇരിപ്പിടം, സ്ത്രീ, ജലം, ഔഷധം, തേൻ, മദ്യം ഇവ ഉള്ളിടം, ഉണ്ടാക്കുന്നിടം, അഥവാ സ്ത്രീകൾ, ജലം, തേൻ, മദ്യം ഇവയുള്ളിടം, വായു ദിക്ക്, ആവുന്നു.

ചന്ദ്രന്റെ പക്ഷി, മൃഗ, തൊഴിൽ

ശാസ്‌താംഗനാ രജക കർഷക 
തോയഗാസ്യൂരിന്ദോഃശശശ്ച 
ഹരിണശ്ച ബകശ്ചകോരഃ

ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ട് ശാസ്താവിനേയും, പ്രശസ്തയായ സ്ത്രീയെയും, അലക്കുകാർ, കർഷക, ജലസഞ്ചാരി, മുയലും, മാൻപേടയും, കൊക്കും, ചെമ്പോത്തും ചിന്തിക്കണം,

കാലനിർണ്ണയവും മറ്റും

ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു ക്ഷണ നേരവും അതായതു രണ്ടു നാഴികയും, വൈശ്യ വർണ്ണവും, സ്വാതിക ഗുണവും, വർഷ ഋതുവും, ചിന്തിക്കണം.

ബന്ധു നേത്രകാരകത്വം

ചന്ദ്രനെ കൊണ്ടു പകൽ മാതൃ സഹോദരിയും രാത്രിയിൽ മാതാവിനെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടത്തു കണ്ണും ചിന്തിക്കണം

ചന്ദ്രൻ ദേഹകാരകനും, രസകാരകനും, പക്ഷബലമുള്ളപ്പോൾ ശുഭനും അല്ലായെങ്കിൽ പാപനും, സ്ത്രീ ഗ്രഹവും, ദേവത പാർവ്വതിയും, പഞ്ചഭൂതം ജലവും, ധാന്യം അരിയും, യവന ദേശവും, മുത്തും കൂട്ടുലോഹവും, ഉപ്പുരസവും, ശിരസ്സിന്റെ ഇടത്തു വശത്തു അടയാളവും, വയസ്സ് എട്ടും, ആവുന്നു.

കര്‍ക്കിടകവും ഭദ്രകാളിയും

കലികാലത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കാവുന്ന ദേവതകള്‍ ഭദ്രകാളിയും ഗണപതിയുമാണ്. കര്‍ക്കിടകമാസത്തില്‍ പൊതുവില്‍ ശുഭകര്‍മ്മങ്ങളൊന്നും നടത്താറില്ല. പഞ്ഞമാസമെന്നാണ് വയ്പ്. എന്നാല്‍ ജ്യോതിഷപ്രകാരം സ്ത്രീരാശിയും മാതൃകാരകത്വമുള്ള ചന്ദ്രന്‍റെ രാശിയുമായ കര്‍ക്കിടകമാസത്തില്‍ ഭദ്രകാളിസേവ, ജപം, കാളീസ്തവം, മന്ത്രസാധന ഇവ പെട്ടെന്നു ഫലപ്രാപ്തി കണ്ടുവരുന്നു. ഉത്തരായനം തീര്‍ന്നു ദക്ഷിണായനം തുടങ്ങുന്ന കര്‍ക്കിടകത്തില്‍ ശ്രദ്ധഭക്തിയോടെ ദക്ഷിണകാളി, സിദ്ധകാളി, ആകാശകാളി, പാതാളകാളി, അഷ്ടകാളി ഇവയിലൊരു ദേവീമന്ത്രമെടുത്ത് ജപം, ധ്യാനം, ഉപാസന ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചാല്‍ സര്‍വ്വദുരിത നിവാരണവും സര്‍വ്വസൗഭാഗ്യവും ഫലം. കാളിദാസനെ കാളീശ്വരി അനുഗ്രഹിച്ചതും ഒരു കര്‍ക്കിടകത്തിലെ പഞ്ഞകാലത്താണത്രേ!

കടുത്തശനിദോഷത്തിന് ദശമഹാവിദ്യയില്‍ കാളീശ്വരിയെയാണത്രെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഏഴരശ്ശനി, കണ്ടകശ്ശനി, ശനിദശയില്‍ ശനിയപഹാരം, മറ്റുപാപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദശയില്‍ ശനിയപഹാരം എന്നിവയാല്‍ വലയുന്നവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും മഹാദേവിയുടെ സ്തുതികള്‍ ചൊല്ലുകയും ശനിയാഴ്ച കാളിക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായാല്‍ ദോഷശാന്തി ഉറപ്പ്. ശനിദോഷത്താല്‍ വിവാഹം താമസിക്കുന്നവരും വിവാഹതടസ്സജാതകമുള്ളവരും ഇരുപത്തൊന്നുനാള്‍ ആദിത്യനെ വണങ്ങിയശേഷം തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നുദിവസം വേതാളകാര്‍ത്ത്യായനീക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തി സങ്കടം പറഞ്ഞാല്‍ അമ്മ പെട്ടെന്ന് മംഗല്യഭാഗ്യം നല്‍കും. ചുവന്ന പൂക്കളാല്‍ മാലകെട്ടി കര്‍ക്കിടകത്തിലെ ശനിയാഴ്ചദിവസം കാളിക്ഷേത്രത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് മംഗല്യത്തിനെന്നല്ല ഏത് തടസ്സം നീങ്ങാനും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത് ഗുണകരം.

കാളിധ്യാനം

സദ്യശ്ഛിന്നശിരഃ കൃപാണമഭയം
ഹസ്തൈര്‍വ്വരം ബിഭ്രതീം
ഘോരാസ്യം ശിരസാം സ്രജാ സുരുചിരാ
മുന്മുക്ത കേശാവലിം
സ്യക്യാക് പ്രവാഹാം ശ്മശാനനിലയാം
ശ്രുത്യോഃ ശിവാലംകൃതിം
ശ്യാമാംഗീം കൃതമേഖലാം ശവകരൈര്‍
ദേവീം ഭജേ കാളികാം

ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും, വീട് തരും ചില സൂചനകൾ

വീട്ടിലെ പൈപ്പ് എത്ര നോക്കിയിട്ടും പൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? പൊട്ടിയ കണ്ണാടി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ എന്നു കരുതി തള്ളിക്കളയേണ്ട. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ കാണുന്നുണ്ടോ. എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചോളൂ, നിങ്ങള്‍ക്ക് കടബാധ്യത വരുവാന്‍ പോകുന്നുവെന്നാണെന്ന് വിശ്വാസം പറയുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ ലക്ഷണ ശാസ്ത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഐശ്വര്യക്കേടുകളായി കാണുന്നുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് തള്ളാം. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങള്‍ അവഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ലക്ഷണമല്ലെങ്കിലും വീടിന്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജിക്കും പരാജയങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇവ കാരണമായേക്കാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും.

ധനനഷ്ടം എപ്പോള്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആര്‍ക്കും പറയുവാന്‍ കഴിയില്ല. ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഉള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ്. എന്നാല്‍ ചില വിശ്വാസങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്‍പ് ചില സൂചനകള്‍ നല്‍കും എന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതാ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാം.

എണ്ണയും കടുകും

പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട്, വീട്ടിൽ എണ്ണ, കടുക് എന്നിവ തട്ടി മറിയാതെ ഇരിക്കണം അത് ഐശ്വര്യക്കേടാണെന്ന്. അറിയാതെ നമ്മള്‍ എണ്ണ തട്ടിപ്പോയി അത് നിലത്ത് വീണാല്‍ അത് വരാനിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോള്‍ വലിയൊരു കടബാധ്യതയിൽ ചെന്നെത്തിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ച

ചില പൈപ്പുകള്‍ എത്ര അടച്ചാലും അതില്‍ നിന്നും വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുന്നത്. നാം പറയും അത് പൈപ്പ് ചീത്തയായി പോയതുകൊണ്ടാകും എന്ന് എന്നാല്‍ വിശ്വാസപ്രകാരം അതും ധനനഷ്ടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂര ചോരുന്നതും വലിയൊരു കടബാധ്യതയ്ക്കും ധനനഷ്ടത്തിനും കാരണമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. സ്വര്‍ണ്ണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും കടബാധ്യതയുടെ സൂചനയാണ്.

വീട്ടിലെ വഴക്ക്

വീട്ടില്‍ എന്നും വഴക്കും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ ആ വീടിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്ക് വലിയൊരു കടബാധ്യതയിലേക്കും കുടുംബത്തിലെ ദുഃഖത്തിലേക്കും ആയിരിക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്ലോക്കും പൊട്ടിയ കണ്ണാടിയും

ക്ലോക്കിലെ സൂചി നിലച്ചു പോകുന്നതും പൊട്ടിയ കണ്ണാടി വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതും ധനനഷ്ടം വരുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെ. അതുപോലെയാണ് ദൈവീക വിഗ്രഹങ്ങള്‍ പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതും. നാണയതുട്ടുകള്‍ കയ്യില്‍ നിന്നും താഴെ എപ്പോഴും വീഴുന്നതും ധനനഷ്ടത്തിന്റെ സൂചനകള്‍ തന്നെ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ഒന്ന് നിങ്ങള്‍ സ്വയം വിലയിരുത്തി മാറ്റാവുന്നവ മാറ്റാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും നോക്കൂ, ധനനഷ്ടം വരാതെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാം.

കൗളാത്പരതരം നഹി എന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട്?

എൺപത്തിനാല് ലക്ഷംതരം ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ജീവപരിണാമചക്രത്തിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതമായത് മനുഷ്യസൃഷ്ടിയാണെന്നതും സർവ്വസമ്മതമാണ്. മനുഷ്യനായാൽത്തന്നെ ഈശ്വരോന്മുഖമായി ചിന്തിക്കുക എന്നതും വളരെ വിരളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനാളുകളിൽ ഒരാൾമാത്രമേ ശരിയായ സാധകനായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. അത്തരം ആയിരക്കണക്കിന് സാധകന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നും ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

എല്ലാ ഉപാസനാസമ്പ്രദായങ്ങളിലുംവെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായത് വൈദികമാണെന്നും വൈദികത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൈഷ്ണവമാണെന്നും അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ശൈവമാണെന്നും ശൈവത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ദക്ഷിണാചാരമാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ദക്ഷിണാചാരത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വാമാചാരമാണെന്നും അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം സിദ്ധാന്തമാണെന്നും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് കൗളമാണെന്നും കൗളത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി മറ്റൊന്നുംതന്നെ ഇല്ലെന്നും കുലാർണ്ണവതന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ വൈദികം എന്നതുകൊണ്ടുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത് വേദത്തിന്റെ പൂർവ്വകാണ്ഡമായ മീമാംസാശാസ്ത്രത്തെയാണ്. അതായത് യാഗാദികർമ്മങ്ങളെയും ധർമ്മങ്ങളെയും കുറിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെ. എന്നാൽ ഉത്തരകാണ്ഡം ജ്ഞാനപ്രധാനമാണ്. അത് മോക്ഷധർമ്മത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. തത്ത്വമസി തുടങ്ങിയ മഹാവാക്യങ്ങളുടെ താൽപര്യവും ഇവിടെത്തന്നെയാണ്. ഇത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കൗളധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്.

ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം. മറ്റെല്ലാ ഉപാസനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ബഹിർമുഖങ്ങളാകയാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്തർമുഖമായതും യോഗാനുഭൂതി വിഷയകവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഉത്തരോത്തരം പറയപ്പെട്ടത്. അതിൽ ശ്രവണമനനങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവബ്രഹ്മ ഐക്യാനുസന്ധാനങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായിരിയ്ക്കുന്ന നിദിദ്ധ്യാസനപ്രക്രിയയാണ് കൗളധർമ്മത്തിന്റേത്.

ഇത് വെറും പക്ഷപാതപരമായ സമീപനമല്ലെ?

ന്യായം, വൈശേഷികം, സാംഖ്യം, യോഗം, പൂർവ്വമീമാംസ, ഉത്തരമീമാംസ എന്നീ ആറ് ദർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത് വേദാന്തം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തരമീമാംസയാണ്, അദ്വൈതദർശനം അതിന്റെ പാരമ്യവുമാണ്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ ഈ ദർശനങ്ങളെയും ഇത് കൂടാതെ പാശുപതം, പാഞ്ചരാത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശൈവവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും ബൗദ്ധചാർവാക ദർശനങ്ങളെയും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പരമായ തത്വം അദ്വൈതമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ കൗളസമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലല്ലോ പരാമർശിയ്ക്കാതെ പോയത്. സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന സ്തോത്രത്തിലും പ്രപഞ്ചസാരം എന്ന തന്ത്രഗ്രന്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം ഈ സമ്പ്രദായത്തെ വളരെയേറെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ കൗളധർമ്മം എന്ന രഹസ്യപദ്ധതി ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ശ്രവണം മനനം, നിദിദ്ധ്യാസനം എന്നീ ഉപാധികളിൽ ശ്രവണമനനങ്ങൾ എന്തെന്ന് മാത്രമേ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുള്ളു. ശരിയായ നിദിദ്ധ്യാസനരൂപമാണ് ശ്രീചക്രപൂജ എന്നത് ശ്രീചക്രത്തിന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും. അത് തുടർന്നുള്ള അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളു.

ഒരു കൗളനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭം, തരുണം, യൗവ്വനം, പ്രൗഢം, തദന്തം, ഉൻമനം, അനവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് ഉല്ലാസങ്ങളുണ്ട്. ഉല്ലാസങ്ങൾ എന്നാൽ ഉപാസനയുടെ പദം പദമായ അനുഭൂതിമണ്ഡലങ്ങളാകുന്നു.

ഉപാസന തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതും ഗുരുവിനെ സമാശ്രയിക്കുന്നതും ആരംഭോല്ലാസത്തിലാണ്. പൂജ ചെയ്ത് ലയം സംഭവിക്കുന്നത് തരുണോല്ലാസത്തിലാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗുരു ശിഷ്യന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള യൗവ്വനം, പ്രൗഢം, തദന്തം എന്നീ അവസ്ഥകൾ കേവലം മന്ത്രധ്യാനാദികളുടെ വിഭിന്ന തലങ്ങളാണ്. ആനന്ദാനുഭൂതി കൈവരിയ്ക്കുകയും അതൊരു ലഹരിയെന്നപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉൻമനം എന്നത്. പിന്നീടുള്ള അവസ്ഥയുടെ പേരുതന്നെ അനവസ്ഥ എന്നാകയാൽ കേവല ബ്രഹ്മാനുഭൂതി വിഷയകവും നിർവികല്പവും മനോവാക്കുകൾക്ക് അഗോചരവുമാകുന്നു. കൗളം എന്നത് അദ്വൈതബോധമാണ്. നിർവികൽപസമാധിയാണ്. കേവലം ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ' കൗളാത്പരതരംനഹി " എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.