വിഷ്ണുഅഷ്ടാക്ഷരമന്ത്രം

ഹനുമാൻ മന്ത്രങ്ങൾ

ഹിന്ദുമതവും പ്രായോഗിക വേദാന്തവും

കൊച്ചി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്

ചെമ്പ്രെഴുത്തച്ഛന്മാർ

രാമപുരത്തുവാര്യർ

വയസ്കര ചതുർവേദി ഭട്ടതിരിയും യക്ഷിയും