ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വഴിപാടിന്റെ സ്ഥാനം

ശിവം ഭൂത്വാ ശിവം യജേൽ

ക്ഷേത്രാരാധന എന്ന യജ്‌ഞം

ജീവൽ ബ്രഹ്മൈക്യമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം

യജ്ഞസങ്കൽപ്പം എന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം

വഴിപാട് ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി

വഴിപാടുകൾ