ക്ഷേത്ര ചൈതന്യ രഹസ്യം


 1. ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിനൊരു മുഖവുര 
 2. ക്ഷേത്രവും ദേശീയജീവിതവും 
 3. ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണശ്രമങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമാർഗ്ഗം 
 4. ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം - തന്ത്രശാസ്ത്രം 
 5. ഭാരതീയ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു 
 6. വൈദികമായ ഉറവിടം 
 7. യോഗശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം 
 8. വൈദികചിന്തയുടെ താന്ത്രികമായ ആവിഷ്കരണം 
 9. ആദിശക്തിയുടെ പരിണാമമാണ് പ്രപഞ്ചം 
 10. പരമപദപ്രാപ്തി 
 11. മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം 
 12. യോഗശാസ്ത്രവും മന്ത്രവും 
 13. ദേഹഭാഗങ്ങളായ അഗ്നിസൂര്യസോമഖണ്ഡങ്ങൾ 
 14. മനുഷ്യശരീരം ബ്രഹ്‌മാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു പകർപ്പ് 
 15. മന്ത്രസ്പന്ദനങ്ങളുടെ സവിശേഷത 
 16. തന്ത്രമന്ത്രയന്ത്രങ്ങളും സാധനാപദ്ധതികളും 
 17. തന്ത്രശാഖയിലെ ഗ്രന്ഥവൈപുല്യവും ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനവും 
 18. അപ്ലൈഡ് തന്ത്രം 
 19. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രസങ്കൽപ്പം 
 20. കേരളത്തിന്റെ താന്ത്രിക പാരമ്പര്യം 
 21. താന്ത്രിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അധഃപതനവും തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും 
 22. തന്ത്രസമുച്ചയത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ ശേഷസമുച്ചയം                                             ക്ഷേത്രസങ്കൽപം - വിശദാംശങ്ങൾ
 23. ബ്രഹ്‌മാണ്ഡവും പിണ്ഡാണ്ഡവും 
 24. ക്ഷേത്രം മനുഷ്യദേഹപ്രതീകം 
 25. ക്ഷേത്രാവയവ സ്ഥാനങ്ങൾ 
 26. ആധാരശിലയാകുന്ന മൂലാധാരം 
 27. സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം 
 28. മണിപൂരകം 
 29. അനാഹത ചക്രം 
 30. വിശുദ്ധി ചക്രം 
 31. ആജ്ഞാ ചക്രം 
 32. ആജ്ഞാചക്രമെന്ന പത്മം 
 33. ബിംബപ്രതിഷ്ഠയാകുന്ന സഹസ്രാര പത്മം 
 34. പ്രാണശക്തിയുടെ അഭിനിവേശം 
 35. ബലിപീഠങ്ങളും ബലിക്രിയകളും 
 36. അഷ്ടദിക്പാലന്മാർ 
 37. ദിക്കുകളുടെ കൽപന മാനസിക സങ്കൽപം മാത്രം 
 38. സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ വ്യാപ്തി 
 39. ക്ഷേത്രമെന്ന ദ്വിമാന കൽപനയിൽ ഈ സങ്കൽപ്പം 
 40. ബ്രാഹ്‌മ്യാദി സപ്തമാതൃക്കളുടെ തത്വം 
 41. അന്തർമണ്ഡലത്തിലെ മറ്റു ബലിപീഠങ്ങൾ 
 42. മാതൃക്കൾ 
 43. നിർമ്മാല്യധാരി 
 44. ബലിക്രിയ മന്ത്രപുരശ്ചരണത്തിലെ തർപ്പണമാണ് 
 45. ബലിദ്രവ്യമായ ഹവിസ്സിന്റെ ദേവ - പാർഷദ - ഭൂത ഭാഗങ്ങൾ 
 46. ബലി തൂവുന്ന ക്രിയ 
 47. ബലിമുദ്രാ തത്വം 
 48. വലിയ ബലിക്കലും അതിന്റെ തത്വവും 
 49. ഏതു ദേവതയേയും പൂജിക്കാൻ അർഹമായ യന്ത്രം 
 50. പൂജാ തത്വം 
 51. പൂജകന്റെ യോഗ്യത 
 52. ആസനം 
 53. ഗുരുഗണപതി വന്ദനം 
 54. പ്രാണായാമം 
 55. ദേഹശുദ്ധി 
 56. ശംഖപൂരണം 
 57. ആത്മാരാധന 
 58. പീഠപൂജ 
 59. ആവാഹനം 
 60. ഷോഡശോപചാരങ്ങൾ 
 61. ഘണ്ടാനാദം 
 62. പ്രസന്നപൂജ 
 63. പൂജാ സമർപ്പണം 
 64. മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ 
 65. ഉത്സവം 
 66. ഉത്സവത്തിന്റെ പൊരുൾ 
 67. ആറാട്ട് എന്ന അമൃതവർഷണം 
 68. ഉത്സവകാലത്തെ പൂജാവിശേഷങ്ങൾ 
 69. കൊടിയേറ്റവും കൊടിമരവും 
 70. കൊടിക്കൂറയാകുന്ന (പതാക) കുണ്ഡലിന്യഗ്നി 
 71. മുളയിടുന്നതു സഹസ്രാരപത്മ പ്രതീകം 
 72. ശ്രീഭൂത ബലിയും ഉത്സവ ബലിയും 
 73. ഉത്സവകാലത്തെ പ്രത്യേക കലശാഭിഷേകങ്ങൾ 
 74. പള്ളിവേട്ടയാകുന്ന ചൈതന്യ പ്രസരണം 
 75. പള്ളിക്കുറുപ്പെന്ന യോഗസമാധി 
 76. ആറാട്ടെന്ന തീർത്ഥയാത്ര അഥവാ അമൃതവർഷണം 
 77. ഉത്സവാവസാനവും കൊടിയിറക്കും 
 78. ഉത്സവത്തിലെ കലാപരിപാടികൾ 
 79. ക്ഷേത്രകലകളും അനുഷ്ഠാനവാദ്യങ്ങളും 
 80. പൂജയുടെ അവസാനത്തിൽ നൃത്തവാദ്യാദി രാജോപചാരങ്ങൾ 
 81. നൃത്തകലയുടെ ഉറവിടവും വികസിതരൂപങ്ങളും 
 82. താളവാദ്യങ്ങളുടെ മൂലസ്വരൂപങ്ങൾ 
 83. ശംഖധ്വനിയുടെ രഹസ്യം 
 84. ഉത്സവരൂപം തന്ത്രസമുച്ചയത്തിൽ 
 85. വൃന്ദവാദ്യങ്ങൾ - എലത്താളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം 
 86. പാണിയുടെ രഹസ്യം 
 87. സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്ധാത്മികസ്രോതസ്സ് 
 88. സാഹിത്യകല ക്ഷേത്രത്തിൽ 
 89. ചിത്രകല ക്ഷേത്രത്തിൽ 
 90. ശിൽപകലകൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രഭാഗങ്ങൾ 
 91. പാചകകലയുടെ വികാസം 
 92. പ്രതിഷ്ഠ 
 93. ആചാര്യവരണം 
 94. ഭൂപരിഗ്രഹം 
 95. ഇഷ്ടകാന്യാസവും, ഗർഭപാത്രസ്ഥാപനവും 
 96. ശിലാപരിഗ്രഹം 
 97. മുളയിടൽ 
 98. ബിംബ പരിഗ്രഹം 
 99. ശോധനാദികൾ 
 100. കൗതുകബന്ധനം 
 101. ജലാധിവാസം 
 102. പ്രാസാദശുദ്ധി 
 103. അസ്ത്രകലശപൂജ 
 104. രക്ഷോഘ്നഹോമം 
 105. വാസ്തുഹോമം 
 106. ബിംബശുദ്ധികലശം 
 107. മണ്ഡപസംസ്കാരം 
 108. അഗ്നിജനനം 
 109. ശയ്യാപൂജ 
 110. ജലോദ്ധാരം 
 111. ദേഹശുദ്ധി - ധ്യാനാധിവാസം 
 112. ധ്യാനാധിവാസം 
 113. അധിവാസഹോമം 
 114. പ്രതിഷ്ഠ 
 115. നപുംസക ശിലാപ്രതിഷ്ഠ 
 116. പീഠപ്രതിഷ്ഠ 
 117. പരിവാര പ്രതിഷ്ഠ 
 118. ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ 
 119. ക്ഷേത്രാരാധനയിലെ ഉപാസനാ രഹസ്യം 
 120. ക്ഷേത്ര കുളത്തിലെ കുളി 
 121. കുളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ 
 122. ഭസ്മ ധാരണം 
 123. പ്രദക്ഷിണ തത്വം 
 124. പ്രദക്ഷിണപദത്തിന്റെ വ്യുൽപ്പത്തി 
 125. എങ്ങനെയാണ് പ്രദക്ഷിണം വെക്കേണ്ടത് ? 
 126. പ്രദക്ഷിണകാലവിധികൾ 
 127. പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ എണ്ണം 
 128. ദേവാഭിമുഖമായ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രയാണം 
 129. പ്രദക്ഷിണം യോഗശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയിൽ 
 130. ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ചെയ്യേണ്ട പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 
 131. യോഗമാർഗാനുസന്ധാനമാകുന്ന പ്രാണായാമ പ്രക്രിയതന്നെയാണ് ശിവപ്രദക്ഷിണം 
 132. വേദദർശനമെന്ന യോഗാനുഭൂതി 
 133. വന്ദനം 
 134. നമസ്കാരം 
 135. തീർത്ഥാടന വ്രതങ്ങൾ 
 136. ക്ഷേത്രാരാധനയുടെ സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം 
 137. വഴിപാടുകൾ 
 138. വഴിപാട് ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി 
 139. യജ്ഞസങ്കൽപ്പം എന്ന ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം 
 140. ജീവൽ ബ്രഹ്മൈക്യമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം 
 141. ക്ഷേത്രാരാധന എന്ന യജ്‌ഞം 
 142. ശിവം ഭൂത്വാ ശിവം യജേൽ 
 143. ക്ഷേത്രാരാധനയിൽ വഴിപാടിന്റെ സ്ഥാനം