സ്ത്രീ - പുരുഷ ലക്ഷണങ്ങൾ

സ്ത്രീ - പുരുഷലക്ഷണശാസ്ത്രം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാള വ്യാഖ്യാനം.


സ്ത്രീ

 1. സ്ത്രീ ശരീരത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷണവും ഫലങ്ങളും 
 2. സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷണങ്ങളും ഫലങ്ങളും 
 3. സ്ത്രീയുടെ മുടി 
 4. സ്ത്രീയുടെ നെറ്റി 
 5. സ്ത്രീയുടെ പുരികങ്ങൾ 
 6. സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുകൾ 
 7. സ്ത്രീയുടെ മൂക്ക് 
 8. സ്ത്രീയുടെ കവിൾ 
 9. സ്ത്രീയുടെ ചെവികൾ 
 10. സ്ത്രീയുടെ ചുണ്ടുകൾ 
 11. സ്ത്രീയുടെ പല്ല് 
 12. സ്ത്രീയുടെ നാക്ക് 
 13. സ്ത്രീയുടെ വായ്‌ 
 14. സ്ത്രീയുടെ താടി 
 15. സ്ത്രീയുടെ കഴുത്ത് 
 16. സ്ത്രീയുടെ തോൾ 
 17. സ്ത്രീയുടെ കക്ഷം 
 18. സ്ത്രീയുടെ കൈമുട്ടുകൾ 
 19. സ്ത്രീയുടെ കൈത്തണ്ടകൾ 
 20. സ്ത്രീയുടെ കൈപ്പത്തികളും വിരലും 
 21. സ്ത്രീയുടെ കൈനഖങ്ങൾ 
 22. മുലകൾ 
 23. സ്ത്രീയുടെ വയറ് 
 24. സ്ത്രീയുടെ പൊക്കിൾ 
 25. സ്ത്രീയുടെ അടിവയർ 
 26. സ്ത്രീയുടെ അരക്കെട്ട് 
 27. നിതംബം 
 28. യോനി 
 29. സ്ത്രീയുടെ തുടകൾ 
 30. സ്ത്രീയുടെ കാൽമുട്ടുകൾ 
 31. സ്ത്രീയുടെ കാൽത്തണ്ടകൾ 
 32. നരിയാണിയും ഉപ്പുകുറ്റിയും 
 33. സ്ത്രീയുടെ പാദങ്ങൾ 
 34. സ്ത്രീയുടെ ഉളളം കാലുകൾ 
 35. സ്ത്രീയുടെ കാൽവിരലുകൾ 
 36. സ്ത്രീയുടെ കാൽനഖങ്ങൾ 
 37. സ്ത്രീയുടെ നട 
 38. സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം 
 39. സ്ത്രീയുടെ മറുക് (ബിന്ദുക്കൾ) 
 40. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങൾ 


പുരുഷൻ

 1. പുരുഷ ശരീരത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷണവും ഫലങ്ങളും   
 2. പുരുഷന്റെ മുഖത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷണവും ഫലങ്ങളും 
 3. പുരുഷന്റെ മുടി  
 4. പുരുഷന്റെ നെറ്റി 
 5. പുരുഷന്റെ പുരികങ്ങൾ 
 6. പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾ 
 7. പുരുഷന്റെ മൂക്ക് 
 8. പുരുഷന്റെ കവിൾ 
 9. പുരുഷന്റെ ചെവികൾ 
 10. പുരുഷന്റെ ചുണ്ടുകൾ 
 11. പുരുഷന്റെ പല്ല് 
 12. പുരുഷന്റെ നാക്ക് 
 13. പുരുഷന്റെ വായ്‌ 
 14. പുരുഷന്റെ താടി 
 15. പുരുഷന്റെ കഴുത്ത് 
 16. പുരുഷന്റെ തോൾ 
 17. പുരുഷന്റെ കക്ഷം 
 18. പുരുഷന്റെ കൈമുട്ടുകൾ 
 19. പുരുഷന്റെ കൈത്തണ്ടകൾ 
 20. പുരുഷന്റെ കൈപ്പത്തികളും വിരലുകളും 
 21. പുരുഷന്റെ കൈനഖങ്ങൾ 
 22. നെഞ്ച് 
 23. പുരുഷന്റെ വയറ് 
 24. പുരുഷന്റെ പൊക്കിൾ 
 25. പുരുഷന്റെ അടിവയർ 
 26. പുരുഷന്റെ അരക്കെട്ട് 
 27. പൃഷ്ഠം 
 28. ലിംഗം 
 29. വൃഷണങ്ങൾ 
 30. പുരുഷന്റെ തുടകൾ 
 31. പുരുഷന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ 
 32. പുരുഷന്റെ കണങ്കാലും ഉപ്പുകുറ്റിയും 
 33. പുരുഷന്റെ പാദങ്ങൾ 
 34. പുരുഷന്റെ ഉള്ളം കാൽ 
 35. പുരുഷന്റെ കാൽവിരലുകൾ 
 36. പുരുഷന്റെ  കാൽ നഖങ്ങൾ 
 37. പുരുഷന്റെ നടപ്പ് 
 38. പുരുഷന്റെ ശബ്ദം 
 39. പുരുഷന്റെ മറുക് (ബിന്ദുക്കൾ)