ശുക്രാലുള്ള പാപത്വം

             ശുക്രന്‍ ഭാര്യാ ഭര്‍തൃകാരകനും ദാബത്യ സുഖകരനുമാകയാല്‍ ശുക്രനുണ്ടാകുന്ന പാപദൃഷ്ടി, പാപയോഗം, ശുക്രന്ടെ മുന്‍പിലും പിന്‍പിലും നില്‍ക്കുന്ന പാപസ്ഥിതികള്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങളാല്‍ ശുക്രന് പാപസ്പര്‍ശത്താല്‍ മങ്ങലേല്‍ക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ശുക്രനു സംഭവിക്കുന്ന പാപബന്ധത്തെയാണ് ശുക്രാലുള്ള പാപിയായി കണക്കാക്കേണ്ടത്. 

                  ശുക്രഭാഗയില്‍ നിന്നും മുന്‍പോട്ടും പിന്പോട്ടുമുള്ള 15 + 15 = 30 ഭാഗകള്‍ക്കകം നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹങ്ങള്‍, ശുക്രാല്‍ ഏഴില്‍ നില്‍കുന്ന പാപഗ്രഹങ്ങള്‍, ശുക്രനിലേകുള്ള പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ വിശേഷ ദൃഷ്ടികള്‍ എന്നിവയാണ് ശുക്രാലുള്ള പാപികളായി കണക്കാക്കേണ്ടത്.

                   ശുക്രന് മൌഡ്യം സംഭവിക്കുന്നത്‌  സൂര്യന്ടെ സാമീപ്യത്താല്‍ ആകയാല്‍ അതും കണക്കിലെടുത്ത് 1/2 പാപത്വം ശുക്രാല്‍ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ശുക്രന് ഇപ്രകാരമുള്ള പാപസ്ഥിതികള്‍ ഏറിയാല്‍  ഒന്നരയോ അഥവാ രണ്ട്‌ പാപികള്‍ക്ക് അകത്തോ മാത്രമേ വരാനിടയുള്ളൂ.