ലഗ്നാലും ചന്ദ്രാലുമുള്ള പാപനിര്‍ണയം

      ലഗ്നാലുള്ള പാപനിര്‍ണയ സ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തികൂടുതലും ചന്ദ്രാലുള്ള പാപനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ചന്ദ്രന്ടെ ബലാബലം അനുസരിച്ചുമാണല്ലോ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ചന്ദ്രബലം കൂടുതലായിതീരുന്നതിനാല്‍ അത് ലഗ്നതുല്യമായ ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്‌.

         പൌര്‍ണമിയും പൌര്‍ണമിയുടെ മുന്‍പും പിന്‍പുമുള്ള 3 1/2 + 3 1/2 = 7 ദിവസക്കാലവും ചന്ദ്രന്‍ പരിപുഷ്ടനാകയാല്‍ ആ ചന്ദ്രാലുള്ള പാപസ്ഥിതി ലഗ്നതുല്യമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. അര്‍ദ്ധചന്ദ്രാവസ്ഥയില്‍ (അപരപക്ഷത്തിലും സിതപക്ഷത്തിലും) ചന്ദ്രാലുള്ള പാപിക്ക്‌  1/2 പാപത്വം വീതം കണക്കാക്കേണ്ടതും അമാവാസിയോട് അടുത്ത ചന്ദ്രനാണെങ്കില്‍ ക്ഷീണചന്ദ്രനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചന്ദ്രാലുള്ള പാപികള്‍ക്ക് പ്രസക്തികുറയുന്നതിനാല്‍ 1/4 പാപത്വം വീതം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ലഗ്നവും ചന്ദ്രലഗ്നവും ഒരുമിച്ചുവന്നാല്‍ പാപസാമ്യം നോക്കേണ്ട വിധം 

           ലഗ്നവും ചന്ദ്രരാശിയും ഒരേ രാശിയായി വന്നാല്‍ ചന്ദ്രന് പ്രത്യേകം പാപസ്ഥിതി നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരുമുണ്ട്.

ലഗ്നാധിപനായ പാപഗ്രഹം പാപസ്ഥാനത്തുനിന്നാല്‍ 

    ലഗ്നാധിപനായ പാപഗ്രഹം പാപസ്ഥാനത്ത് നിന്നാല്‍ അത് മുഴുപാപിയാകുന്നില്ല.