ശുഭഗ്രഹങ്ങളും പാപഗ്രഹങ്ങളും

                     ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ വ്യാഴം, ശുക്രന്‍, ബുധന്‍, ചന്ദ്രന്‍, എന്നീ ക്രമത്തിലും പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ കുജന്‍, ശനി, രാഹു, കേതു, സൂര്യന്‍ എന്നീ ക്രമത്തിലുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാപഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂക്ഷത അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം

             പാപഗ്രഹങ്ങളില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രൂക്ഷത കുജനും അതില്‍ താഴെ ശനിയും അതിനടുത്ത് രാഹുവും അവസാനം സൂര്യനും കേതുവിനുമാണ്.