നവഭാഗം അഥവാ നവാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?


നവഭാഗം അഥവാ നവാംശകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

       മേടം, ചിങ്ങം, ധനു ഈ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ മേടം രാശിയില്‍നിന്നും; ഇടവം, കന്നി, മകരം ഈ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ മകരം രാശിയില്‍ നിന്നും, മിഥുനം, തുലാം, കുംഭം ഈ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ തുലാം രാശിയില്‍ നിന്നും; കര്‍ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം ഈ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ കര്‍ക്കിടകം രാശിയില്‍ നിന്നും നവാംശകം ആരംഭിക്കുന്നു. 

      നവാംശകം എന്നത് ഒരു രാശിയുടെ 9 - ല്‍ ഒരു ഭാഗമാണ്. 30 തിയ്യതിയാണല്ലോ ഒരു രാശി. ഈ 30 തിയ്യതിയെ 9 ആയി ഭാഗിച്ചാല്‍ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമായ 3 തിയ്യതി 20 കലയ്ക്കാണ് നവാംശകം എന്ന് പറയുന്നത്.


ഉദാഹരണം :-


      4-15-23 വ്യാഴസ്ഫുടം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതില്‍ നിന്ന് 3 തിയ്യതി 20 കല നാല് തവണ പോകും. അതായത് 13 തിയ്യതി 20 കല പോയാല്‍ ശിഷ്ടം 2 തിയ്യതി 3 കല വരും. അപ്പോള്‍ 4 അംശകം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ അംശകത്തിന്മേലാണ് വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്നത്. ചിങ്ങത്തില്‍ മേടത്തില്‍നിന്നും അംശകം ആരംഭിക്കുന്നതാകയാല്‍ ചിങ്ങത്തില്‍ തന്നെ നവാംശകം വരുന്നു. ഇപ്രകാരം മറ്റു രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ അംശകം അറിയണം.

നവാംശകഫലം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.