തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദോഷം


തൃക്കേട്ട നക്ഷത്ര ദോഷം

തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിനെ ആറുനാഴികവീതമുള്ള സമഭാഗമായി ഭാഗിച്ചാല്‍ അതിന്റെ :-


ആദ്യഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ദോഷമാകുന്നു 

രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ അമ്മയുടെ അച്ഛനും ദോഷമാകുന്നു 

മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ അമ്മാവനും ദോഷമാകുന്നു 

നാലാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍  അമ്മയ്ക്കും ദോഷമാകുന്നു 

അഞ്ചാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ ബാലനും ദോഷമാകുന്നു 

ആറാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ സന്താനങ്ങള്‍ക്കും ദോഷമാകുന്നു 

ഏഴാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വംശത്തിനും ദോഷമാകുന്നു 

എട്ടാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ തന്റെ വംശത്തിനും ദോഷമാകുന്നു 

ഒമ്പതാം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനും ദോഷമാകുന്നു 

പത്താം ഭാഗത്തില്‍ ശിശു ജനിച്ചാല്‍ എല്ലാപേര്‍ക്കും ദോഷമാകുന്നു 

  ചൊവ്വാഴ്ചയും തൃക്കേട്ടയും കൂടിയ ദിവസവും തൃക്കേട്ടയുടെ അന്ത്യപാദത്തിലും ശിശു ജനിച്ചാല്‍ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരത്തിനു ദോഷമാകുന്നു.

  തൃക്കേട്ടയുടെ രണ്ടാം നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അനുജനും, തൃക്കേട്ടയുടെ മൂന്നാം നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ അച്ഛനും, തൃക്കേട്ടയുടെ നാലാം നക്ഷത്രപാദത്തില്‍ ജനിച്ചാല്‍ ബാലനും ദോഷമാകുന്നു.

മൂലം നക്ഷത്രദോഷം എന്ന പോസ്റ്റ്‌ തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.