രാശികളുടെ സ്വരൂപാദികളെ പറയുന്നു
മത്സ്യൗ ഘടീ നൃമിഥുനം സഗദം സവീണം
ചാപീ നാരോƒശ്വജഘനോ മകരോ മൃഗാസ്യഃ
തൌലിഃ സസസ്യദഹനാ പ്ലവഗാ ച കന്യാ
ശേഷാഃ സ്വനാമസദൃശാസ്സ്വചരാശ്ച സര്‍വ്വേ.

സാരം :-

   മീനം രാശി അന്യോന്യം വാല് കടിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെയും, കുംഭം വെറും കുടം ചുമന്നിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെപ്പോലെയും, മിഥുനം വീണയും ഗദയും ധരിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ-പുരുഷന്മാ (ദമ്പതിമാ)രെപ്പോലെയും, ധനു അര മുതല്‍ കീഴ്പ്പെട്ടു കുതിരയുടെ ആകൃതിയായും ചാപധാരിയായുമിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെപ്പോലെയും, മകരം മാനിന്‍റെ തലയും മുതലയുടെ ഉടലും കൂടിയ ഒരു ജന്തുവിനെപ്പോലെയും, തുലാം തുലാസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ (കച്ചവടക്കാരനെ ) പ്പോലെയും, കന്നി നെല്‍ക്കതിരും തീകൊള്ളിയും കയ്യിലെടുത്ത് തോണിയിലിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു കന്യകയെപ്പോലെയും, ഇടവം (വൃഷം) കാളയെപ്പോലെയും, കര്‍ക്കിടകം (കുളീരം) ഞെണ്ടിനെപ്പോലെയും,   ചിങ്ങം (സിംഹം) സിംഹത്തെപ്പോലെയും, വൃശ്ചികം തേളിനെപ്പോലെയും, മേടം (മേഷം) കൊലാടിനെപ്പോലെയുമാകുന്നു. മേഷാദിരാശികള്‍ കോലാടു മുതലായി അതാതിന്നു പറഞ്ഞ ജീവികളോടു സമാനങ്ങളായ ഫലങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്വതവേ അമൂര്‍ത്തങ്ങളാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വിധം ശരീരങ്ങള്‍ കല്‍പ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്.