ഗോമേദക രത്ന ധാരണ വിധി

ഗോമേദകം ധരിക്കണമെന്ന് ഉറച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അത് അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കുക. ദോഷഫലം ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ലായെന്ന് ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഗോമേദകം ധരിക്കാവു. രത്നങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവേ ക്ഷിപ്രഫലദാന ശേഷിയുണ്ട്. പലതരം ആഭരണമായി രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കുമെങ്കിലും മോതിരങ്ങള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ഫലദാന ശേഷിയുള്ളത്‌. ദോഷഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാന്‍ പതിനാല് ദിവസം രത്നം അതേ നിറത്തിലുള്ള പട്ടുതുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞ് കൈയില്‍ കെട്ടിനോക്കി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. പതിനാല് ദിവസത്തിനകം ഗുണഫലങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കില്‍ ഗോമേദകം ധരിക്കുവാന്‍ തീ൪ച്ചപ്പെടുത്താം.

ഗോമേദകം ധരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍, തിരുവാതിര, ചോതി, ചതയം, എന്നീ ദിവസങ്ങളിലൊന്നില്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് ശുഭ മുഹൂ൪ത്തം നോക്കി ഗോമേദകം പഞ്ചലോഹത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കണം. ഈ മോതിരം കറുത്ത പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞോ മോതിരത്തിന്‍റെ നിറമുള്ള പട്ടില്‍ പൊതിഞ്ഞോ രാഹുയന്ത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തില്‍ വെച്ച് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് രാഹുമന്ത്രം ജപിച്ച് ശക്തി പകരണം. ഷോഡശോപചാരപൂജ നടത്തി, ദാനധ൪മ്മങ്ങള്‍ നടത്തി മോതിരം നടുവിരലില്‍ ധരിക്കണം. ഗോമേദകത്തിന്‍റെ ശക്തി മോതിരം ധരിക്കുന്നത് മുതല്‍ 3 വ൪ഷം വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കും. അതിനുശേഷം പുതിയ ഗോമേദകം ധരിക്കണം.

ഗോമേദകം ധരിക്കുന്നവ൪ മാണിക്യം, മുത്ത്, പവിഴം, മഞ്ഞപുഷ്യരാഗം എന്നീ രത്നങ്ങള്‍ ധരിക്കരുത്.