വിവാഹ പൊരുത്തം സാധാരണയായി 10 വിധമാണെന്ന് പറയുന്നു

രാശീ രാശിപവശ്യൗ
മാഹേന്ദ്രഗണാഖ്യയോനിദിനസംജ്ഞാഃ
സ്ത്രീദീ൪ഘം ചേത്യഷ്ടൗ
വിവാഹയോഗാഃ പ്രധാനതഃ കഥിതാഃ

മദ്ധ്യമരജ്ജു൪വ്വേധ-
ശ്ചേത്യേതൗ ദോഷസംജ്ഞിതൗ യോഗൗ.

സാരം :-

വിവാഹ പൊരുത്തം സാധാരണയായി 10 വിധമാണെന്ന് പറയുന്നു. (8 പൊരുത്തങ്ങളും 2 പൊരുത്ത ദോഷങ്ങളും)
  1. രാശിപൊരുത്തം
  2. രാശ്യധിപപൊരുത്തം
  3. വശ്യപൊരുത്തം
  4. മഹേന്ദ്രപൊരുത്തം
  5. ഗണപൊരുത്തം
  6. യോനിപൊരുത്തം
  7. ദിനപൊരുത്തം 
  8. സ്ത്രീദീ൪ഘം
  9. മദ്ധ്യമരജ്ജു (പൊരുത്ത ദോഷം)
  10. വേധം (പൊരുത്ത ദോഷം)
മദ്ധ്യമരജ്ജു, വേധം എന്നീ പൊരുത്തങ്ങള്‍ ദോഷപ്രദങ്ങളാകയാല്‍ വ൪ജ്ജിക്കേണ്ടവയുമാകുന്നു.

മേല്‍ പറഞ്ഞ 10 വിവാഹ പൊരുത്തങ്ങളെ കുറെകൂടി ലളിതമായ രീതിയില്‍  താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ദിനം ഗണംച മാഹേന്ദ്രം
സ്ത്രീ ദീര്‍ഘം യോനിരേവച
രാശി രാശ്യാധിപോവശ്യം
രജ്ജുര്‍വേധം തഥൈവച.