വിവാഹ പൊരുത്തം പരിശോധനയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

വിവാഹ പൊരുത്തശോധനയില്‍ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ചില വസ്തുതകള്‍ ഉണ്ട്.പൊരുത്തശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ജാതകങ്ങളുടെ "സൂക്ഷ്മത" ആദ്യമേ തിട്ടപ്പെടുത്തണം. (ജാതകത്തില്‍ പല തെറ്റുകളും കണ്ടേയ്ക്കാം. അതിനാല്‍ ജനനസമയം വച്ച് പുതിയ ഗ്രഹനില ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം). സ്ത്രീയുടേയും പുരുഷന്‍റെയും ജാതകങ്ങള്‍ വെവ്വേറെ പരിശോധിച്ച് ഓരോന്നിലും ആയുസ്സ്, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, ഭാഗ്യസ്ഥിതി, കലഹം, സന്താനയോഗം, പരസ്പരധാരണ, സ്വഭാവം, ദൗ൪ബല്യങ്ങള്‍, ദശാസന്ധി തുടങ്ങിയവയെ കണക്കിലെടുക്കണം. നക്ഷത്രപൊരുത്തം, ജാതകപൊരുത്തം മുതലായവ പിന്നീട് മാത്രമേ പരിശോധിക്കേണ്ടതുള്ളു. പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ജാതകങ്ങളില്‍ ശരിയായ ഗ്രഹസ്ഫുടം, നവാംശകം, അഷ്ടവ൪ഗ്ഗം ഇവ നി൪ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. (ചന്ദ്രാഷ്ട വ൪ഗ്ഗമെങ്കിലും വേണം). രണ്ടു ജാതകങ്ങളിലുള്ള 7,8 എന്നീ ഭാവങ്ങളുടെ ബലം കണ്ടറിയണം. ഇത്രയുമായാല്‍ നക്ഷത്രപൊരുത്തം, ജാതകപൊരുത്തം, ദശാപൊരുത്തം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.