ഭാര്യ (കളത്രം) ഉണ്ടാവാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും, ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവാദി ഗുണദോഷങ്ങളും

ദ്യൂനേ ബലോദ്രിക്ത ശുഭേശമിത്ര
പ്രാപ്തേക്ഷിതേ ദ്യൂനപതൗ സിതേവാ
സദ്വ൪ഗ്ഗസംസ്ഥേ സബലേ ച ഭാര്യാ
ഭവന്തി തത് ഖേട ഗുണാനുരൂപാ.

സാരം :-

ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവം പൂ൪ണ്ണബലമുള്ളതാവുക. 

ബലപൂ൪ണ്ണരായ ശുഭഗ്രഹയോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഏഴാം ഭാവത്തിനുണ്ടാവുക. 

ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഏഴാം ഭാവത്തിനുണ്ടാവുക. 

ഏഴാം ഭാവത്തിലേയ്ക്ക് ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍റെ ബന്ധുഗ്രഹദൃഷ്ടിയോ യോഗമോ ഉണ്ടാവുക. 

ഏഴാം ഭാവാധിപനും ശുക്രനും ബലവും ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയും അഥവാ ശുഭഗ്രഹയോഗവും ശുഭവ൪ഗ്ഗ ബന്ധവും ഉണ്ടാവുക. 

മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പുരുഷജാതകത്തില്‍ ഉണ്ടായാല്‍  കളത്രസുഖം (ഭാര്യാ സുഖം) പൂ൪ണ്ണമായി അനുഭവിക്കും. 

മേല്‍ പറഞ്ഞ യോഗലക്ഷണങ്ങളില്‍ പൂ൪ണ്ണമായ യോഗലക്ഷണയുക്തനായ ഗ്രഹത്തിന്‍റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളായിരിക്കും കളത്രത്തിന് (ഭാര്യക്ക്) ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് അനുമാനിക്കണം.

-------------------------------------------
കളത്രം = ഭാര്യ