ഭാര്യയുടെ വീടിരിക്കുന്ന ദിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുനത് എങ്ങനെ?

ഭാര്യാ സ്ഥിതാവേക്ഷകരാശിദിഗ്ഭ്യോ
വാ സ്തേശ ശുക്രസ്ഫുടയോഗദിഗ്ഭ്യഃ
ഭാര്യാം ലഭേ, ദുക്തഗൃഹാംശകൈസ്തൈ-
ശ്ചരാദിഗൈ൪മ്മാ൪ഗ്ഗമപി പ്രകല്‍പ്യം

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്‍റെയോ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്‍റെയോ രാശിദിക്കില്‍ നിന്നോ രാശികള്‍ക്ക് പറഞ്ഞ ദിക്കില്‍ നിന്നോ അഥവാ ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍റെയും കളത്രകാരകന്‍റെയും സ്ഫുടരാശിദിക്കില്‍ നിന്നോ കളത്രലാഭം (ഭാര്യാലാഭം, ഭാര്യയുടെ വീടിരിക്കുന്ന ദിക്ക് ) വരും. ഈ ഗ്രഹരാശ്യംശകങ്ങള്‍ ചര രാശിയില്‍ വന്നാല്‍ വളരെ ദൂരെനിന്നും സ്ഥിരരാശിയില്‍ വന്നാല്‍ സമീപത്തു നിന്നും ഉഭയരാശിയില്‍ വന്നാല്‍ അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഭാര്യാലാഭം ഉണ്ടാകും.

മേടം - ചിങ്ങം - ധനു = കിഴക്ക് ദിക്ക് 

ഇടവം - കന്നി - മകരം = തെക്ക് ദിക്ക്

മിഥുനം - തുലാം - കുംഭം = പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക്

ക൪ക്കിടകം - വൃശ്ചികം - മീനം - വടക്ക് ദിക്ക് 

------------------------------------------------------------------