വൈധവ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് വരെ പുത്രഭ൪ത്തൃസമേതം സന്തോഷകരമായി സമാഹ്ലാദം ജീവിക്കും

നവമേ ശുഭസംയുക്തേ
സ പാപേസ്തേഷ്ടമേപി വാ
പതിപുത്രയുതാനാരീ
മോദതേ നാത്രസംശയഃ

സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തില്‍ ബലവാനായ ശുഭഗ്രഹം ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍  ഏഴാം ഭാവത്തിലും എട്ടാം ഭാവത്തിലും പാപഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നാലും സ്ത്രീ പുത്രഭ൪ത്തൃസമേതം സന്തോഷമായി സമാഹ്ലാദം ജീവിക്കും.