വിവാഹാനന്തരം സമൃദ്ധിയും ഭാവഫലവും കാരകഫലവും അനുഭവിക്കും

ലഗ്നാദുപചയ൪ക്ഷസ്ഥൗ
ശുക്രാസ്തേശൗ സമൃദ്ധിതൗ
വിവാഹോത്തര കാലേതു
സുതാഭാവപ്യയം നരഃ

സാരം :-

ലഗ്നാല്‍ ഉപചയരാശികളായ 3-6-10-11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ശുക്രനും ഏഴാം ഭാവാധിപനും നില്‍ക്കുന്നത് സമൃദ്ധിപ്രദമാണ്. 

ലഗ്നാല്‍ ഉപചയരാശികളായ 3-6-10-11 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍  ഭാവാധിപന്മാരും കാരകഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാലും വിവാഹാനന്തരം സമൃദ്ധിയും ഭാവഫലവും കാരകഫലവും അനുഭവിക്കും. ഭാവാധിപനും കാരകാധിപനും അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാലും സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കും