ഭാര്യയെ / ഭ൪ത്താവിനെ പറയണം

ദ്യൂന തനാഥ ശുക്രാദ്യൈ-
ര്യഥാ ദാരനിരൂപണം
പുംസാം തഥൈവ നാരീണാം
ക൪തവ്യം ഭ൪തൃചിന്തനം

സാരം :-

പുരുഷജാതകത്തിലെ ഏഴാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍, ശുക്രന്‍ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് കളത്രചിന്ത ചെയ്യണം. ഈ വിധം സ്ത്രീജാതകത്തിലും ഭ൪ത്തൃചിന്ത ഏഴാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍, ഭ൪ത്തൃകാരകന്‍ (ഭ൪ത്തൃകാരകന്‍ - ശനി) മുതലായവരെക്കൊണ്ടും വിചിന്തനം ചെയ്യണം. 
(കളത്രം = ഭാര്യ)