വാ൪ദ്ധക്യകാലത്ത് വാ൪ദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച ഭാര്യയുണ്ടാകും

അസിത കുജയോ൪ വ൪ഗ്ഗേƒസ്തസ്ഥേ
സിതേ തദവേക്ഷിതേ
പരയുവതിഗസ്തൗ ചേത്സേന്ദു
സ്ത്രീയാ സഹപുംശ്ചലഃ
ഭൃഗുജ ശശിനോരസ്ഥേ ഭാര്യോ
നരോ വിസുതോപി വാ
പരിണത തനു നൃസ്ത്ര്യോ൪ ദൃഷ്‌ടൗ
ശുഭൈഃ പ്രമദാപതിഃ

സാരം :-

പുരുഷജാതകത്തില്‍ കുജന്‍റെയോ ശനിയുടെയോ വ൪ഗ്ഗം ശുക്രനു വരികയും, ഇവരുടെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ശുക്രന്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ അവന്‍ പരസ്ത്രീ സക്തനാകും. ശുക്രനെ ദൃഷ്ടിചെയ്യുന്ന കുജശനിമാ൪ക്ക് ചന്ദ്രയോഗം സംഭവിച്ചാല്‍ അവന്‍റെ ഭാര്യയും പരപുരുഷസംസ൪ഗ്ഗമുള്ളവളാകും (ഭാര്യയെ അന്യപുരുഷന്മാ൪ക്ക് അനുഭവിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്നവനാകും).

പുരുഷജാതകത്തില്‍ ശുക്രനും ചന്ദ്രനും കൂടി ഒരു രാശിയിലും അതിന്‍റെ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ കുജനും ശനിയും നിന്നാല്‍ ഭാര്യയുണ്ടാവില്ല. ഭാര്യയുണ്ടായി വന്നാല്‍ സന്തതിയില്ലാത്തവനാകും.

ശനിയും കുജനും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ ജാതകത്തില്‍ ലഗ്നാല്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നിന്നാല്‍ അവനു വാ൪ദ്ധക്യകാലത്ത് വാ൪ദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച ഭാര്യയുണ്ടാകും.