അധമസ്ത്രീകളില്‍ ആസക്തചിത്തനായിത്തീരും

ശുക്രേ ബലോനേ ശനിവ൪ഗ്ഗസംസ്ഥേ
ദാസ്യാദിസക്തഃ ശനിയുക്തദൃഷ്ടേ
കുജേന ദൃഷ്ടേ കുജവ൪ഗ്ഗസംസ്ഥേ
ജീവേക്ഷണോനേ പരദാരസക്തഃ 

സാരം :-

പുരുഷജാതകത്തില്‍ ശുക്രന്‍ ശനിയുടെ വ൪ഗ്ഗം പ്രാപിച്ചു. ശനിയുടെ യോഗത്തോടെ ദൃഷ്ടിയോടോ കൂടിനിന്നാല്‍ ദാസീസക്തനായിത്തീരും. അധമസ്ത്രീകളില്‍ ആസക്തചിത്തനായിത്തീരും. 

പുരുഷജാതകത്തില്‍ ശുക്രന്‍ കുജദൃഷ്ടനായി കുജവ൪ഗ്ഗം പ്രാപിച്ച് വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയോട് കൂടാതെ നിന്നാല്‍ അവന്‍ പരസ്ത്രീസക്തനായിത്തീരും.