ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്

സ്കന്ധത്രയാത്മകം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രമേതല്‍ ഷഡംഗവല്‍
ഗണിതം സംഹിതാ ഹോരാ ചേതി സ്കന്ധത്രയം മതം

സാരം :-

ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെ മൂന്നു സ്കന്ധങ്ങളായും ആറ് അംഗങ്ങളായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗണിതം, സംഹിതാ, ഹോരാ എന്നിങ്ങനെയാണ് സകന്ധവിഭാഗം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്.