രാശിചക്രപൂജ

ചക്രം വിലിഖ്യ ചരണൗ പ്രക്ഷാള്യ തനുശോധനം
ആത്മപൂജാം ഗണേശാ൪ച്ചാമപി കൃത്വാ മഹേശ്വരം.
ചക്രമദ്ധ്യസ്ഥിതേ പത്മേ പീഠപൂജാപുരസ്സരം
പരിവാരനിവേദ്യാഢ്യം പഞ്ചാക്ഷര്യാ സമ൪ച്ചയേല്‍

സാരം :-
രാശി ചക്രം എഴുതിത്തീ൪ന്നാല്‍ കാലുകഴുകി ശരീരശുദ്ധിവരുത്തി ദേഹപൂജാ, ഗണപതിപൂജാ മുതലായവ ചെയ്ത് രാശി ചക്രത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യേയുള്ള പത്മത്തില്‍ പരമശിവനെ (ദക്ഷിണാമൂ൪ത്തിയെ) പീഠസങ്കല്പം ചെയ്ത് ആവാഹിച്ച് പീഠപൂജചെയ്ത് വിധിപ്രകാരം ധ്യാനിച്ച്‌ അ൪ച്ചിക്കണം. രാശികളേയും ഗ്രഹങ്ങളേയും പരമശിവന്‍റെ പരിവാരങ്ങളെന്നു സങ്കല്‍പ്പിച്ചു നിവേദ്യം വച്ചുകൊള്ളണം. പൂജിക്കേണ്ടത് പഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രം കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ രാശിചക്രലേഖനം, ദേവപൂജമുതലായ ക൪മ്മങ്ങള്‍ ദൈവജ്ഞനാണ് (ജ്യോതിഷിയാണ്) ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെളിവാകുന്നുണ്ട്‌. എന്നാല്‍ രാശിചക്രം എഴുതിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തില്‍ അറിവില്ലാത്ത ഒരാളിനെക്കൊണ്ടാണ് വേണ്ടത്. സദാചാരം അങ്ങിനെയാണ്. ദേവപൂജ ദൈവജ്ഞന് കഴിവുണ്ടെങ്കില്‍ ദൈവജ്ഞന്‍ തന്നെയും ഇല്ലെങ്കില്‍ പൂജാഭിജ്ഞനായ മറ്റൊരാളെകൊണ്ടും സാധിച്ചുവരാറുണ്ട്.