അഷ്ടമംഗലക൪മ്മം ആരംഭിക്കണം

വാമഹസ്തേ നിധായാഥ പിധായാന്യേന പാണിനാ
പഞ്ചാക്ഷരീം സാഷ്ടശതം മനൂനന്യാംശ്ച ഭക്തിതഃ
ജാപ്ത്വാഥൈകത്ര വിന്യസ്യ പ്രാരഭേതാഷ്ടമംഗലം
സംക്ഷേപേണാഥ തല്‍ക൪മ്മ കഥ്യതേ ഗുരുണോദിതം.

സാരം :-

സ്വ൪ണ്ണം വച്ചിരിക്കുന്ന ഇല ഇടത്തെകയ്യില്‍വച്ച് വലതുകൈകൊണ്ട് മൂടി 108 ഉരു പഞ്ചാക്ഷരവും ഉപദേശസിദ്ധങ്ങളായ മറ്റു മന്ത്രങ്ങളും സദ്ധ്യോദ്ദേശത്തോടുകൂടി ജപിക്കണം. പിന്നെ സ്വ൪ണ്ണത്തിനെ വേറൊരു ദിക്കില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അഷ്ടമംഗലക൪മ്മം ആരംഭിക്കണം.