ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മുഖരോ ധൂർത്തോ വന്ദ്യോ
ഗുണീ ധനീ ശത്രുഹാ വിഷമശീലഃ
കൃപണോ വിശാലനേത്രോ
വ്യസനീ വരുണോഡുജശ്ച സാഹസികഃ

സാരം :-

ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ പറയുന്നവനായും ധൂർത്തനായും വന്ദ്യതയും അനേക ഗുണങ്ങളും ധനവും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായും വിഷമപ്രകൃതിയായും പിശുക്കനായും വിസ്താരമേറിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനായും വ്യസനവും സാഹസികത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.