ആയില്യം നക്ഷത്രദോഷം

വിത്തം ജനിത്രീം ജനകം ഭുജംഗഭ-
ദ്വിതീയപാദാദിഷു ഹന്തി നിശ്ചയാൽ
സന്ധ്യാദ്വയേ സ്വം നിശി മാതരം ദിവാ
താതം ച ഗണ്ഡാന്തഭവോ ഹി നാശയേൽ.

സാരം :-

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിന് ദോഷമില്ല.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ധനത്തിന് നാശം സംഭവിക്കും.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ  മൂന്നാം പാദത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും.

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും


ഏത് നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഗണ്ഡാന്തമായാലും, നക്ഷത്രത്തിന്റെ  ഉദയസന്ധ്യയിലോ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അസ്തമനസന്ധ്യയിലോ ജനിച്ചാൽ തനിക്കും (ബാലനും) രാത്രിയിൽ ജനനമായാൽ മാതാവിനും പകൽ ജനിച്ചാൽ പിതാവിനും നാശം സംഭവിക്കും.