നക്ഷത്രങ്ങൾ മാതാവിന്, പിതാവിന് ദോഷം ചെയ്യും

പൂർവ്വാഷാഢേ ധനുർല്ലഗ്നേ ജാതഃ പിതൃവിനാശകഃ
പുഷ്യേ കർക്കടകേ ലഗ്നേ ജാതഃ പിതൃമൃതിപ്രദഃ

പൂർവ്വാഷാഢേ ച പുഷ്യേ ച പിതരം മാതരം സുതം
മാതുലം ച ക്രമാദ്ധന്യാൽ പ്രഥമാംശകതശ്ശിശുഃ

ഉത്തരായാസ്തഥാദ്യംശേ ഹസ്തർക്ഷസ്യദ്വിതീയകേ
ആശ്ളേഷായാസ്തൃതീയേ ച ഭരണ്യാശ്ചരമാംശകേ

തിഷ്യകൃത്തികയോർമ്മദ്ധ്യപാദയോരുഭയോരപി
തൃതീയാംശേ തു ചിത്രായാ മേവത്യന്ത്യാംശകേപി ച.

ജാതസ്തു പിതരം ഹന്തി ജാതാചേന്മാതരം തഥാ.

സാരം :-

ധനു ലഗ്നസമയത്തിൽ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന്റെ നാശത്തെ ചെയ്യും.

കർക്കിടക ലഗ്നസമയത്തിൽ പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന്റെ നാശത്തെ ചെയ്യും.

ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും. (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

അത്തം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും. (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

പൂയ്യം നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

രേവതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നാലാം പാദത്തിൽ പുരുഷൻ ജനിച്ചാൽ പിതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും (സ്ത്രീ ജനിച്ചാൽ മാതാവിന് ദോഷം (നാശം) സംഭവിക്കും)

ഇത് മതാന്തരമാകുന്നു. ഇവിടെ നക്ഷത്ര പാദദോഷം മാതാവ്, പിതാവ് മുതലായവർക്ക് വന്നാൽ ചില സമയം മാതൃതുല്യകളായ മറ്റു സ്ത്രീകൾക്കും, പിതൃതുല്യന്മാരായ മറ്റു പുരുഷന്മാർക്കും ദോഷഫലം സംഭവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്.