ദ്വാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വിഷ്ണുഭക്തോ ധനീ ത്യാഗീ പ്രഭുസ്സർവ്വജനപ്രിയഃ
നിർമ്മലഃ പുണ്യവാൻ വിദ്വാൻ ദ്വാദശ്യാം സംപ്രജായതേ

സാരം :-

ദ്വാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വിഷ്ണുഭക്തനായും ധനവാനായും ത്യാഗവും പ്രഭുത്വവും ഉള്ളവനായും സകല ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടനായും നിർമ്മലനായും പുണ്യവാനായും വിദ്വാനായും ഭവിക്കും.