ഷഷ്ഠി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ബലീ സുഭൃത്യഃ കോപിഷ്ഠഃ പ്രാജ്ഞോ ദേവാർച്ചനാരതഃ
കുശലീ ച ഗുണഗ്രാഹീ ഷഷ്ഠ്യാം സഞ്ജായതേ നരഃ

സാരം :-

ഷഷ്ഠി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ബലവും വളരെ ഭൃത്യന്മാരും ഉള്ളവനായും കോപിഷ്ഠനായും അറിവുള്ളവനായും ദേവപൂജയിൽ തൽപരനായും ക്ഷേമത്തോടുകൂടിയവനായും ഗുണങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.