നവമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ക്രോധീ സ്വകാര്യനിരതഃ പരദ്വേഷീ കുശില്പകഃ
കുവധൂതനയോ മന്ത്രീ നവമ്യാം തസ്കരപ്രഭുഃ

സാരം :-

നവമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും കോപവും സ്വകാര്യത്തിൽ താൽപര്യവും ഉള്ളവനായും അന്യന്മാരെ ദ്വേഷിക്കുന്നവനായും നിന്ദ്യമായ ശില്പപ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നവനായും കുത്സിതന്മാരായ ഭാര്യാപുത്രന്മാരോടുകൂടിയവനായും മന്ത്രജ്ഞനായും തസ്കരന്മാരുടെ നാഥനായും ഭവിക്കും.