ഏകാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സാധുസ്സുമാംഗളാചാരസ്സുഭൃത്യഃ പ്രിയദർശനഃ
പ്രാജ്ഞോ ധനീ സുശീലശ്ച ഭവേദേകാദശീതിഥൗ

സാരം :-

ഏകാദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കുലശ്രേഷ്ഠനായും (പൂജ്യനായും) ഏറ്റവും ശുഭാചാരത്തോടുകൂടിയവനായും നല്ല ഭൃത്യന്മാരും സൗഭാഗ്യവും വിദ്വത്ത്വവും സമ്പത്തും സൽസ്വഭാവവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.