സപ്തമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദുഷ്പ്രേഷ്യഃ ക്രൂരവാക് ശ്ളേഷ്മീ ശുഭകർമ്മരതഃ പ്രഭുഃ
ജിതേന്ദ്രിയോ ബലീ രോഗീ സപ്തമ്യാം ജായതേ നരഃ

സാരം :-

സപ്തമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ദുഷ്ടന്മാരായ ഭൃത്യന്മാരോടുകൂടിയവനായും ക്രൂരമായി പറയുന്നവനായും കഫപ്രകൃതിയായും ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും പ്രഭുവായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവനായും ബലവാനായും രോഗപീഡിതനായും ഭവിക്കും