തൃതീയ ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

ഉദാരശീലോ ധനവാൻ സുഗർവ്വിതമനാഃ കവിഃ
മിത്രകാര്യരതഃ കാന്തസ്തൃതീയാതിഥിജോ ഭവേൽ

സാരം :-

തൃതീയ ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ സ്വഭാവവും ഔദാര്യവും ധനവും ഉള്ളവനായും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും അഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയവനായും വിദ്വാനായും ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും സൗന്ദര്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.