പഞ്ചമി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

സുഭഗഃ പണ്ഡിതഃ ശ്രീമാൻ മാല്യാച്ഛാദനതൽപരഃ
പരേഷാമുപകാരീ ച പഞ്ചമ്യാം ജായതേ നരഃ

സാരം :-

പഞ്ചമി ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ സൗഭാഗ്യവും പാണ്ഡിത്യവും സമ്പത്തും ഉള്ളവനായും മാല, വസ്ത്രം മുതലായ അലങ്കാരങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും അന്യന്മാർക്ക് ഉപകാരത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും.