അമാവാസി (കറുത്തവാവ്) ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ

പിതൃദേവാർച്ചനരതഃ കാമീ പിശുവിനാശകൃൽ
രോഗീദുർബ്ബലഗാത്രശ്ച നിസ്സ്വോ ദർശസമുത്ഭവഃ

സാരം :-

അമാവാസി (കറുത്തവാവ്) ദിവസം ജനിക്കുന്നവൻ ദേവന്മാരേയും പിതൃക്കളേയും പൂജിയ്ക്കുന്നവനായും കാമിയായും പശു, കാള മുതലായ ചതുഷ്പാത്തുക്കളുടെ (നാല്ക്കാലികളുടെ) ഹാനിയെ ചെയ്യുന്നവനായും രോഗിയായും ദരിദ്രനായും ബലമില്ലാത്ത ശരീരത്തോടുകൂടിയവനായും ഭവിക്കും.