ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വക്താ സുഖീ പ്രജാവാൻ
ജിതശത്രുദ്ധാർമ്മികോ വിനീതശ്ച
ലുബ്ധോ ഭോഗീ ഗുണവാൻ
ശാസ്ത്രജ്ഞസ്സ്യാദ് ദ്വിതീയഭാദ്രർക്ഷേ.

സാരം :-

ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ  നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കുന്നവായും സുഖവും നല്ല സന്താനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനായും ധർമ്മിഷ്ഠനായും നല്ല വിനയമുള്ളവനായും പിശുക്കും ഭോഗസുഖവും നല്ല ഗുണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അറിവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.