ഭദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശാർദ്ദൂലപ്രതിമാനനോ ദ്രുതഗതിഃ
പീനോരുവക്ഷഃസ്ഥലഃ
സദ്വാക് പീനസുവൃത്തബാഹുയുഗള-
സ്തത്തുല്യമാനോച്ഛ്റയഃ
കാമീ കോമളസൂക്ഷ്മപക്ഷ്മനികരൈ-
സ്സംരുദ്ധഗണ്ഡസ്ഥലഃ
പ്രാജ്ഞഃ പങ്കജഗർഭപാണിചരണ-
സ്സത്വാധികോ യോഗവിൽ.

സാരം :-

ഭദ്രയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പുലിയുടെ മുഖംപോലെ ക്രൂരമായ മുഖം, വേഗത്തിലുള്ള നടപ്പ്, തുടകളും നെഞ്ചും തടിച്ചിരിക്കുക, ശോഭനമായ വാക്ക്, തടിച്ച് നീണ്ട രണ്ടു കൈകൾ, അതിനൊത്ത വണ്ണവും നീളവുമുള്ള ശരീരം, കാമശീലം, മിനുപ്പും ഭംഗിയും ഉള്ള രോമങ്ങളാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ട കവിൾത്തടങ്ങൾ, ബുദ്ധിശക്തി, വിദ്വത്തം, താമരയിതൾപോലെ ഭംഗിയുള്ള കൈകാലുകൾ, സത്വാധിക്യം, യോഗശാസ്ത്രബോധം എന്നീ ഫലങ്ങളോടുകൂടിയവനായിത്തീരും. 


*********************

ബുധൻ സ്വക്ഷേത്രങ്ങളിലോ, മൂലക്ഷേത്രത്തിലോ, ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലോ നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ബുധൻ നിൽക്കുന്ന രാശികൾ കേന്ദ്രരാശികളായി വരികയും ചെയ്‌താൽ ഭദ്രയോഗം ഭവിക്കുന്നു.