രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സമ്പൂർണ്ണാംഗസ്സുഭഗോ
വശഗഃ സ്ത്രീണാം ജനപ്രിയോ ധനവാൻ
ശൂരഃ പ്രതാപബഹുലോ
മാത്സര്യയുതശ്ച ഭവതീ രേവത്യാം.

സാരം :-

രേവതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അവയവപുഷ്ടിയും സുഭഗതയും ഉള്ളവനായും സ്ത്രീകൾക്ക് അധീനനായും ജനങ്ങൾക്ക്‌ ഇഷ്ടനായും ധനവും ശൌര്യവും പ്രതാപവും മത്സരബുദ്ധിയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും