ദ്വിതീയയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശത്രുഹന്താ ദയാശീലോ ഗോമാൻ വിശ്രുതവിക്രമഃ
മാനീ ധനീ പ്രഭുഃ ശ്രീമാൻ ദ്വിതീയായാം പ്രജായതേ

സാരം :-

ദ്വിതീയയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശത്രുക്കളെ ഹനിക്കുന്നവനായും ദയാലുവായും വളരെ പശുക്കളും പരാക്രമവും അഭിമാനവും സമ്പത്തും പ്രഭുത്വവും ശ്രീയും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും