ചതുർദ്ദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പരസ്ത്രീധനകാംക്ഷ്യജ്ഞഃ കോപീ ലോകരിപുഃ ഖലഃ
തീവ്രകാമശ്ശഠോ ജാതശ്ചതുർദ്ദശ്യാം സുദാരുണഃ

സാരം :-

ചതുർദ്ദശി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പരസ്ത്രീകളേയും പരദ്രവ്യത്തേയും കാമിക്കുന്നവനായും അറിവില്ലാത്തവനായും എല്ലാവർക്കും ശത്രുവായും കോപവും ദുസ്സ്വഭാവവും കഠിനമായ കാമശീലവും ശഠതയും ഭയങ്കരത്വവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.