അഷ്ടമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പരാക്രമീ സ്വതന്ത്രശ്ച പരേഷാം വ്യസനപ്രിയഃ
ക്ഷിപ്രകോപീ സുഗാത്രശ്ച ജാതോƒഷ്ടമ്യാം ച കാമുകഃ

സാരം :-

അഷ്ടമി തിഥിയിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പരാക്രമവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉള്ളവനായും അന്യന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനായും വേഗത്തിൽ കോപിക്കുന്നവനായും നല്ല ശരീരവും കാമശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും