തിഥിഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

ശുക്ളപക്ഷേ ശുഭഫലം വർദ്ധതേƒശുഭമന്യഥാ
വിപരീതം കൃഷ്ണപക്ഷേ ബലാബലവിശേഷതഃ

സാരം :-

വെളുത്തപക്ഷത്തിലെ തിഥികൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശുഭഫലങ്ങൾക്ക് പുഷ്ടിയും അശുഭഫലങ്ങൾക്ക് ഹാനിയും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കറുത്തപക്ഷത്തിൽ ശുഭഫലങ്ങൾക്ക് കുറവും അശുഭഫലങ്ങൾക്ക് പുഷ്ടിയും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. 

ചന്ദ്രന്റെ ബലാബലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ശുഭഫലങ്ങളേയും അശുഭഫലങ്ങളേയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം.