പശുക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

പരദാരരതോ ഭീരുശ്ചാല്പസാരഃ കുശില്പവാൻ
സദാ വ്യാധിയുതഃ കാമീ കരണേ പശുസംജ്ഞിതേ.

സാരം :-

പശുക്കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ പരസ്ത്രീസക്തനായും ഭയചഞ്ചലനായും നിന്ദ്യമായ ശില്പകർമ്മത്തെ ചെയ്യുന്നവനായും എപ്പോഴും വ്യാധികളാൽ പീഡിതനായും കാമശീലമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.