ധുരുധുരായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഭോഗധനൈശ്വര്യയുതോ
വാഗ്മീ രണവല്ലഭോ ജനാധിപതിഃ
വ്യഗ്രീഭൂതസ്ത്യാഗീ
ഗോവാഹനവാംശ്ച ധുരുധുരായോഗേ

സാരം :-

ധുരുധുരായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഭോഗസുഖവും ധനവും ഐശ്വര്യവും വാഗ്മിത്വവും ഉള്ളവനായും രണശൂരനായും രാജതുല്യനായും അഥവാ ജനനായകനായും (നേതാവ്) വ്യാകുലതയുള്ളവനായും ദാനം ചെയ്യുന്നവനായും പശുക്കളും വാഹനങ്ങളും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*************************

കുജൻ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിന്നാൽ " ധുരുധുരായോഗം " സംഭവിക്കുന്നു.