ശകുന (പുള്ളു) കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ത്രികാലജ്ഞാനനിരതഃ ക്ഷീണാർത്ഥോ ദുഃഖഭാക്സദാ
ശകുനേ കരണേ ജാതസ്സർവ്വകാര്യകൃതോദ്യമഃ

സാരം :-

ശകുന (പുള്ളു) കരണത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ത്രികാലജ്ഞാനമുള്ളവനായും അല്പമായ ധനത്തോടുകൂടിയവനായും എപ്പോഴും ദുഃഖമുള്ളവനായും എല്ലാകാര്യത്തിലും ഉത്സാഹമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.