സുശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

സുശുഭായോഗേ ജാതോ
ധനവാൻ വനിതാദൃതോ നിയമശീലഃ
നിത്യോദ്യുക്തശ്ചപലോ
ഭോഗീ ഗുണവാൻ ധനാദ്ധ്യക്ഷഃ

സാരം :-

സുശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധനവാനായും സ്ത്രീകളാൽ സൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവനായും നിയമശീലനായും എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായും ചപലനായും ഭോഗസുഖവും അനേക ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവനായും ധനങ്ങളുടെ കർത്താവായും ഭവിക്കും.

****************************

   ലഗ്നരാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുഭഗ്രഹങ്ങൾ പാപഗ്രഹയോഗവീക്ഷണബന്ധങ്ങളില്ലാതെയിരുന്നാൽ സുശുഭായോഗമാകുന്നു.