കേമദ്രുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഏതേ യോഗാ ന സ്യുഃ
കേന്ദ്രേ ഗ്രഹവർജ്ജിതേ ശശാങ്കേ ച
കേമദ്രുമാഖ്യയോഗ-
സ്തസ്മിൻ ജാതോ നൃപോƒപി ഭിക്ഷാർത്ഥീ.

സാരം :-

സുനഭ, അനഭ, ധുരുധുരാ എന്നീ യോഗങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശികളിലോ,  ലഗ്നരാശിയുടെ കേന്ദ്രരാശികളിലോ ഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ കേന്ദ്രരാശിസ്ഥനല്ലാതെ വരികയും ചെയ്‌താൽ കേമദ്രുമയോഗമുണ്ട്.

കേമദ്രുമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ രാജവംശജനായാലും യാചിക്കുന്നവനും ദരിദ്രനും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. 

**********************************************

ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും താരാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ - ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും തനി ശൂന്യമായാൽ - കേമദ്രുമയോഗം പറയും.

മലിനദുഃഖിത നീചനിസ്വ പ്രേക്ഷ്യഃ
ഖലശ്ച നൃപതേരപി വംശജാതഃ ഇതി തത്ഫലം.

ഈ കേമദ്രുമയോഗം പൂർണ്ണഫലപ്രദമാവണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗദൃഷ്ട്യാദി കേന്ദ്രത്രികോണം ഉപചയാനുപചയാദി ബന്ധങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.