അശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അശുഭായോഗേ ജാതോ
മായാവീ വാക്ശഠോƒതിസന്താപീ
ക്ഷീണായുരല്പബുദ്ധി-
ശ്ചലസ്വഭാവോƒതിവികലാംഗഃ

സാരം :-

അശുഭായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കപടവും ജാലവിദ്യയും ഉള്ളവനായും ശഠവാക്കായും ഏറ്റവും സന്താപമുള്ളവനായും അല്പായുസ്സായും ബുദ്ധിഹീനനായും അസ്ഥിരപ്രകൃതിയായും അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*******************************

കുജാദികളായ അഞ്ചുഗ്രഹങ്ങളിലാരെങ്കിലും ലഗ്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാൽ അശുഭായോഗമാകുന്നു.