മാലായോഗത്തിൽ, കുലമുഖ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മാലാ സ്യാൽ കേന്ദ്രഗൈസ്സൗമ്യൈർജ്ഞാനവാനർത്ഥവാനിഹ
തൈരേവ കർമ്മലഗ്നസ്ഥൈർജ്ജാതഃ കുലപതിർഭവേൽ.

സാരം :-

എല്ലാ ശുഭഗ്രഹങ്ങളും ഉദയം (ലഗ്നം), നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാൽ " മാലായോഗം "

മാലായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനവും സുഖവും ധനവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

*****************************

എല്ലാ ശുഭഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലുമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ " കുലമുഖ്യയോഗം " 

കുലമുഖ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ കുലമുഖ്യനായി ഭവിക്കും.