രജ്ജുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

അദ്ധ്വശ്രമോ ദരിദ്രശ്ച മത്സരീ രജ്ജുയോഗജഃ
മദ്ധ്യമായുസ്തഥാഭ്യേതി വിദേശനിരതോ നരഃ

സാരം :-

രജ്ജുയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ വഴിനടന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നവനായും ദരിദ്രനായും അന്യന്മാരുടെ ഉൽക്കർഷത്തെ സഹിക്കാത്തവനായും മദ്ധ്യമായുസ്സായും അന്യദേശവാസിയായും ഭവിക്കും.

****************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചരരാശിയിൽ നിന്നാൽ " രജ്ജുയോഗം. "