ശകടയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ശകടവൽ സതതം പരിവർത്തതേ 
ശകടജോƒഖിലബന്ധുവിവർജ്ജിതഃ
വിഗതദാരസുതോ വികലേക്ഷണോ
വ്രജിനവാനലസോ ഭവതി ധ്രുവം.

സാരം :-

ശകടയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ശകടം (വണ്ടി) എന്നപോലെ ചുറ്റുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്കാരനാകയും ബന്ധുഗുണവും ഭാര്യാപുത്രന്മാരോടു വേർപെട്ടവനാകയും കണ്ണുകൾക്ക്‌ വൈകല്യവും പാപസ്വരൂപമടിയും ഉള്ളവനാകയും ചെയ്യും.

******************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തിലും ഏഴാം ഭാവത്തിലുമായി നിന്നാൽ " ശകടയോഗം ".